Панчук Ірина Іванівна

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: доцент

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6301-4280

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iKCzQksAAAAJ&fbclid=IwAR1JKnKtqlktkLNnJeWNPppXSt6U0Iyd6bDAa3NRXRWQ23O0RIfrCvyo1Mc

Web of Science(WoS) https://app.webofknowledge.com/author/record/26622442

Контакти: e-mail: panchuk79@ukr.net  

Сфера наукових інтересів: філософія релігії, історія релігії, філософія та методологія науки

Біографія:

Народилася у м. Ланівці Тернопільської області. У 1996 році закінчила із золотою медаллю середню школу № 18  м. Рівного.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет 2001 р., вчитель історії та основ правознавства.

Стаж роботи: 20 років

Кар’єрний ріст

Трудову діяльність розпочала у 2001р. викладачем кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого викладача, доцента, заступника декана, професора, завідувача кафедри.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему “Особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни” (2010 р.) 09.00.11 – релігієзнавство.

Докторська дисертація на тему«Інституціональні трансформації релігійно-церковного комплексу Волинського регіону в умовах суспільно-політичних трансформацій (1939 – початок ХХІ ст.)»  (2018 р.) 09.00.11 – релігієзнавство.

Наукові та професійні досягнення:

Член громадської організації «Українська асоціація релігієзнавців».

Член спеціалізованої вченої ради:

Спеціалізована вчена рада з філософії К 14.053.02/Житомирський державний університет імені Івана Франка/09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 09.00.11 – релігієзнавство

Член галузевої комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії (наказ Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2020 року №1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2020/2021 навчальному році»).

Гарант Освітньо-наукової програми «Релігієзнавство» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 031 Релігієзнавство галузі знань 03 Гуманітарні науки (РДГУ).

Член робочої групи Освітньо-наукової програми «Релігієзнавство» третього (освітньо-науового) рівня вищої освіти за спеціальністю 031 Релігієзнавство галузі знань 03 Гуманітарні науки (ЖДУ ім. І. Франка).

Науковий керівник науково-дослідної теми «Філософія в структурі сучасного соціогуманітарного знання» (реєстраційний номер 0116U007100). Здійснює наукове керівництво здобувачами ступеня PhD, доктора наук.

Виступає офіційним опонентом дисертаційних досліджень.

 Навчальні дисципліни, які викладає:

Філософія.

Філософія та методологія науки.

Філософія науки та інновацій.

Методологічні засади сучасного релігієзнавства.

Історія християнських конфесій.

Феноменологія релігії.

Соціальна філософія.

 Автор понад 70 публікацій. Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Панчук І.І. Релігійно-церковний комплекс Волинського регіону: особливості інституціональних процесів в умовах суспільно-політичних трансформацій (1939р. – початок ХХІ ст..). Рівне: Видавець О. Зень, 2017. 456 с.

 Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Булига І. І. Особливості секуляризації й атеїзації Волинського регіону в контексті радянського модерністського проекту. Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. Одеса, 2017. Вип. 15. С. 23-26. – Фахова. – Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 2. Булыга И. И. Новые тенденции развития пятидесятнического движения современного Волынского региона. AUTHORITY AND SOCIETY (History, Theory, Practice): Научный журнал. № 2 (42). С. 129-138. (Грузія)
 3. Панчук (Булыга) И. Православие в религиозном пространстве Волынского региона тоталитарного периода. Modern Science. 2018. № 1. С. 61–69. (Чехія)
 4. Булига І. І. Віруючий у соціокультурному просторі Волинського регіону (40-80-ті рр. ХХ ст.). Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарногоуніверситету. Рівне: РДГУ, 2015. Випуск 26. С.243-245.
 5. Булига І. І. Тенденції розвитку пізньопротестантських общин Волині у другій половині ХХ століття. Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. №1–2(817–18). С. 75-80.
 6. Булига І. І. Православно-католицькі відносини в контексті колективної пам’яті сучасного Волинського краю. Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник за ред. Л. Филипович і П. Яроцького Київ: УАР, 2015. С. 328–331.
 7. Булига І. І. Міжхристиянські відносини на Рівненщині в контексті викликів сучасності. Філософія і політологія в контексті сучасної культури : Науковий щорічник. Дніпро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016. С. 17–24.
 8. Булига І. І. Релігійне буття Волинського регіону: проблеми і перспективи. Гілея «науковий вісник». Київ, 2017. Вип. 116 (1). С. 224–227.
 9. Булига І. І. Тенденції розвитку п’ятидесятницьких конфесій Волинського регіону в кінці ХХ – початку ХХІ століття. Філософія і політологія в контексті сучасної культури : Науковий щорічник. Дніпро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016. С. 18-25.
 10. Булига І. І. Inter-Оrthodox Relationsin the Rivne Regioninthe Contextof the Challenges of Modernity. Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне: РДГУ, 2016. Випуск 27. С. 256–260.
 11. Булига . І. Alternative religiosity in the context of religious development of Volhynia. Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне: РДГУ, 2016. Випуск 28. С. 148–159.
 12. Булига І. І. Тенденції розвитку конфесії Свідків Єгови у Волинському регіоні (1940–1980-ті роки). Філософія і політологія в контексті сучасної культури: Науковий щорічник. Дніпро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017. Вип. 1(16). С. 29-36.
 13. Панчук (Булига) І. І. Специфіка втілення радянської моделі державно-церковних відносин у Волинському регіоні. Практична філософія. № 4 (№ 66). С. 85-91
 14. Панчук (Булига) І. І. Релігійні практики Волинського регіону в умовах антирелігійних заходів радянської держави. Практична філософія. № 1 (№ 67). 192–200 с.
 15. Панчук І.І. Тенденції розвитку католицизму у Волинському регіоні в тоталітарну добу. Українська полоністика. № 7(1). С. 51-58
 16. Рівненські митці подолали 30-літній ювілей… / Образотворче мистецтво. № 1. С. 112-116.

 Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 1. Ричко В. Ю. «Почаївська лавра: її історична роль та етнічна ідентифікація у сучасному українському суспільстві».Рівне, 2020.
 2. Завідняк Б. Т.. «Феномен релігійної філософії: критичний аналіз». Київ, 2021. К 67.053.01.
 3. Кундеренко І. В. «Принципи розвитку якості освіти в духовних закладах вищої освіти України (на прикладі закладів освіти Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів)» Київ, 2021., Д 26.053.21.
 4. Габрієлян А. А. «Осмислення релігії в етиці Еріха Фромма» Київ, 2021., Д 26.053.21.
 5. Шиманович А. О. «Герменевтика Карла Барта». Київ, 2021., Д 26.053.21.
 6. Степанченко С. В. «Інкультурація в Першому Посланні Апостола Павла до Солунян». Київ, 2021., Д 26.053.21.
 7. Бринов В. В. «Соціально-політична етика християнського реалізму Рейнхольда Нібура» Київ, 2021., Д 26.053.21.
 8. Пришляк М. Б. «Соціально-екологічне вчення католицизму: витоки, структурно-функціолальна природа та аксіологічний потенціал» Київ, 2021., Д 26.053.21.

 Підвищення кваліфікації

 1. Пройшла міжнародне стажування у Вільнюському університеті з 01.12.2017 по 01.05.2018 р.(була учасником міжнародної програми «TheEuropeanunionandculturalheritage, historyandprospects»).
 2. Житомирський державний університет імені Івана Франка. Тема стажування «Специфіка організації освітнього процесу та інноваційні методи навчання дисциплін гуманітарного блоку в ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації». З 19.04.2021 по 19.06.2021р. Сертифікат про стажування ВО № 0168 від 22 червня 2021р.