1

Руденко Володимир Миколайович

Посада: професор кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

ORCID: 0000-0001-5986-264X

E-mail: VRudenko2004@gmail.com

Сфера наукових інтересів: методологія педагогіки, застосування математико-статистичних методів у психолого-педагогічних дослідженнях, гуманізація вищої освіти. культурологічний контекст вищої професійної освіти, інформаційні технологій в освіті

Біографія:

Народився 21 червня 1946 року у м. Рівне. Закінчив середню школу № 19 м. Рівне у 1964 році.

Інформація про вищу освіту: 

У 1969 році закінчив Київський політехнічний інститут, факультет радіоелектроніки за кваліфікацією «Інженер електронної техніки».

Навчався в аспірантурі АПН СРСР з 1976 по 1979 рр.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатську дисертацію на тему «Демонстраційний експеримент з електротехніки в навчальних закладах профтехосвіти» зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» захистив у спеціалізованій вченій раді НДІ Змісту та методів навчання АПН СРСР.

Докторську дисертацію на тему «Культурологічні основи змісту вищої освіти» зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Кандидат педагогічних наук з 1980 р.

Вчене звання доцента отримав у 1986 р. 

Доктор педагогічних наук з 2006 р.

Вчене звання професора присвоєно у 2011 р.

 Стаж роботи: Стаж педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ – IV рівня акредитації складає більше 40 років.

Кар’єрний ріст: Пройшов основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти від асистента кафедри електротехніки та автоматики Українського інституту інженерів водного господарства (м. Рівне), ст. викладача і доцента кафедри педагогіки Шяуляйского педагогічного інституту (Литва), доцента, професора, завідувача кафедри інформатики та обчислювальної техніки Придністровського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (Тираспіль), декана україно-польського відділення Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університет, до професора кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики РДГУ.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Педагогічний експеримент та методи математичної статистики

Методологія та методи наукових досліджень.

Методи математичної статистики в педагогічних дослідженнях.

Основи наукових досліджень.

Проектування та експлуатація освітніх інформаційних систем.

Основи цифрової обробки інформації.

 Член спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 в РДГУ із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. (Наказ Міністерства освіти і науки України 22.12.2016 № 1604).

В науково-організаційній діяльності є одним із розробників міжнародного українсько-польського освітнього проекту по спільній з вищими навчальними закладами Варшави і Любліна підготовці фахівців міжнародного профілю.

Монографії, підручники та навчально-методичні посібники для вищої школи.

 1. Руденко В. М. Культурологічні підстави змісту вищої освіти: монографія. Бендери: Поліграфіст, 2003. 283 с.
 2. Руденко В. М. Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах: навчальний посібник. Рівне: РІС КСУ, 2007. 416 с. (гриф МОН України)
 3. Руденко В. М., Руденко Н. М. Математичні методи в психології: підручник. Київ: АкадемВидав, 2009. 384 с. (гриф МОН України)
 4. Руденко В. М. Математична статистика: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 304 с. (гриф МОН України)
 5. Руденко В. М. Математико-статистичні методи в педагогічних дослідженнях: навчальний посібник. Рівне: Волинські обереги, 2012. 584 с.
 6. Rudenko W. Modelowanie matematyczne stosunków międzynarodowych. Warszawa, WSM: Warsaw Management University Publishing House Prof. Leszka Krzyżanowskiego, 2017. 227 s.
 7. Rudenko W. Wnioskowanie statystyczne w badaniach pedagogicznych. Testy parametryczne. Realizacja z wykorzystaniem technologii komputerowych. Warszawa: Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2020. 137 s.
 8. Rudenko W., Metody statystyki opisowej w badaniach pedagogicznych. Realizacja z wykorzystaniem technologii komputerowych. Warszawa: Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2021.110 s.
 9. Руденко В.М. Проектування та експлуатація освітніх інформаційних систем: Лабораторний практикум. Рівне: РДГУ, 2021. 121 с.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, за останні 5 рокі (2016-2021 рр.):

 1. Руденко В. Цінності, значення і сенси як елементи змісту освіти. Гуманітарний вісник ДВНЗ. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис 2016. Вип. 2, Том II (70). с. 340-348. ISBN 978-966-2760-42-2
 2. Руденко В. Зміст технічних дисциплін в контексті системної організації технічного знання. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. Рівне, РДГУ, 2016. Випуск 13 (56). С. 7-11. ISBN 966-7281-10-5.
 3. Руденко В. Особистісно-орієнтована професійна освіта: культурно-цивілізаційний контекст. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. Рівне, РДГУ, 2016. Випуск 14 (57). С. 3-10. ISBN 966-7281-10-6.
 4. Rudenko V.,Całość jako podstawa konceptualna do projektowania edukacji w kontekście kultury. Alternatywne metody wspierające proces kształtowania u ucznia postaw koniecznych do rynku pracy. Warszawa, WSM: Warsaw Management University Publishing House Prof. Leszka Krzyżanowskiego, 2017. s. 12-136. ISBN 978-83-7520-225-0.
 5. Руденко В. Зміст вищої освіти як предмет педагогічного проектування в контексті культури. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. Рівне, РДГУ, 2017. Випуск 17 (60). С. 11-15. ISBN 966-7281-10-7.
 6. Руденко В. Цілістність як концептуальна підстава до проектування освіти в контексті культури. Альтернативні методи підтримки процесу формування у учнів необхідних до ринку праці позицій. Warszawa: WSM, 2017. С. 123-136. ISBN 978-83-7520-225-0.
 7. Rudenko V. Analiza korelacji w badaniach pedagogicznych. Studia Społeczne. Warszawa, 2018, №20 (1), s. 37-53. ISSN 2081-0008.
 8. Rudenko V. Metodologia stosowania statystyki matematycznej w badaniach pedagogicznych. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 9. с. 26-41.
 9. Руденко В.М., Руденко Н.М. Особливості прояву гомонегативізму у старшокласників і студентів. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». № 4. Кн. 2. Том ІІІ (85). Київ: Гнозис, 2019. С. 272-282.
 10. Руденко В.М., Руденко Н.М. Методика розробки наукової проблеми в педагогічних дослідженнях. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 12. С. 66-73.

 Підвищення кваліфікації:

Науково-дидактичне стажування проходив у Вищій школі менеджменту в Варшаві  (Warsaw Management University) у період з 01.12.2018 по 31.05.2019 рр.