Кристопчук Тетяна Євгенівна

Посада: професор кафедри теорії і методики виховання

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профілі:

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=I4WDc7MAAAAJ&hl=uk

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-0104-9901 

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221289966

Контактиe-mail: krystopchuk@ukr.net 

Сфера наукових інтересів: тенденції розвитку професійної освіти в країнах ЄС, технології неперервної професійної освіти в умовах євроінтеграції.

Біографія:

Народилася у 1971 році на Рівненщині.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний педагогічний інститут, 1994р., українська мова та література, вчитель української мови і літератури, іноземної (німецької) мови.

Навчалася в аспірантурі (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. Відділ інноваційних педагогічних технологій, м. Київ (2005-2007) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Стаж роботи: 29 р.

Кар’єрний ріст

Упродовж 1988-1989 н.р. працювала старшою піонервожатою в Іванівській восьмирічній школі (с. Іванівка Корецького району Рівненської області).

1989-1990 н.р. – вихователь групи продовженого дня  (Великомежиріцька середня школа).

У 1989 році вступила на І курс філологічного факультету Рівненського державного педагогічного інституту (заочна форма навчання).  У 1990 році була переведена із заочної форми навчання на стаціонарну філологічного факультету Рівненського державного педагогічного інституту, навчання в якому завершила у 1994 році за спеціальністю “учитель української мови і літератури, іноземної (німецької) мови”.

Впродовж 1994-1997 рр. працювала вчителем української мови та літератури у загальноосвітній середній школі № 27 м. Рівне.

1997-2021 рр. – викладач гуманітарних дисциплін у ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».

2008-2013 н.рр. працювала в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за сумісництвом. У 2013-2014 н.р. році – на посаді доцента кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету за сумісництвом, у 2014-2016 н.р. – на посаді доцента кафедри теорії і методики РДГУ за сумісництвом.

У 2016-2019 н.р. – професор кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування.

 

Дисертаційні дослідження:

2008 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників у аграрному коледжі» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти та присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук (ДК №046406 від 21 травня 2008 р. (протокол №71-06/5)). 2014 р. – захист докторської дисертації на тему: «Тенденції розвитку педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти та присудження наукового ступеня доктора педагогічних наук (ДД №003937 від 22 грудня 2014 р.).

 

Наукові та професійні досягнення:

 1. Член наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті (рік заснування наукової школи 2002) Сайт наукової школи http://science.profi.org.ua/    http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-osvitologiji/diyalnist/315-naukova-shkola.html;                                              Списки членів наукової школи за посиланням (Кристопчук Т.Є. за списком №14).
 1. Член-кореспондент Української академії акмеологічних наук з відділення “Педагогіка та психологія акмеології” (диплом К-82 від 23 жовтня 2013 р). Сайт академії http://acmeology.org.ua/
 2. Член спеціалізованих вчених рад:

К  45.052.07  в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (2016-2017 н.р.) наказ Міністерства освіти і науки №515 від 16.05.2016 р.                                                                              

К 47.104.08 НУВГП (2016-2018 н.р.) наказ Міністерства освіти і науки наказ Міністерства освіти і науки № 1222 від 07.10.16

 1. Експерт щодо оцінки результатів міжнародного проєкту «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» №587094-EPP-1-2017-1-UA- EPPJMO-MODULE. Сайт проекту: http://heqes.kubg.edu.ua/category/home/. Дата поточного моніторингу 30.08.18;
 2. Виступає офіційним опонентом дисертаційних досліджень.
 3. Здійснює наукове консультування служби діловодства Тараканівського громади (Дубенський район, Рівненська область) щодо документування організаційно-розпорядчої діяльності; підвищення фахової кваліфікації працівників з питань організації загального діловодства; впровадження систем електронного діловодства та електронного документообігу (довідка № 858 від 10 червня 2019 р.).

 Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Теорія і методика професійної освіти

Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз:

 1. Кристопчук Т.Є. Система забезпечення якості вищої освіти: зарубіжний досвід // Т.Є.Кристопчук / Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: педагогічні науки). – Випуск 3-4 (48-49). – 2016. – С.99-103. – 157 с. (Index Copernicus)
 2. Кристопчук Т.Є. Полікультурність у європейській освітній політиці // Т.Є.Кристопчук / Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: педагогічні науки). – Випуск 1-2. – 2017. – С.122-126. – 166 с. (Index Copernicus)
 3. Кристопчук Т.Є. Законодавче регулювання та особливості видів освітньої діяльності у контексті неперервної освіти у європейських країнах // Т.Є.Кристопчук / Молодий вчений – спецвипуск №5.1 (45.1). – 2017. – С.62-65. – 163 с. (Index Copernicus).
 4. Кристопчук Т. Є. Діагностика професійної спрямованості особистості: досвід Німеччини // Т.Є.Кристопчук / Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: педагогічні науки). – Випуск 3-4 (52-53) – 2017. – С.130-136. – 161 с. (Index Copernicus)
 5. Кристопчук Т. Є. Дослідження розвитку педагогічної освіти у Республіці Польща: концепція та науковий тезаурус // Т.Є.Кристопчук / Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: Педагогіка). – Випуск 3 (58). – 2017. – С.34-38. – 141 с. (Index Copernicus).
 6. Кристопчук Т. Є. Стандарти професійної підготовки фахівців у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз // Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: педагогічні науки). – Випуск 2. – 2019. – С.11-14- 163 с. (Index Copernicus)
 7. Кристопчук Т. Є. Національні стандарти та моделі професійної підготовки фахівців у країнах Європейського Союзу // Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: Педагогіка). – Випуск 1-2 – 2019. – С.14-15. – 141 с. (Index Copernicus)
 8. Kozlitin D., Kochmar D., Krystopchuk T., Kozak L. Future Educators’ Training for Project Activities Using Digital Technologies. (ICTERI 2020). CEUR, vol.2791. S.31-41. (Scopus).

 Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Кристопчук Т.Є. Тенденції розвитку освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз / Т. Є. Кристопчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та внз:  зб. наук. праць. – Р. : РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука.- Випуск 1(15). – 2016. – С. 49-58.  Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №20080-9880ПР від 05.07.2013 р.
 2. Кристопчук Т.Є. Особливості децентралізації управління освітою: досвід європейських країн / Т.Є.Кристопчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та внз:  зб. наук. праць. – Р. : РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука.- Випуск 2(16). – 2016. – С. 108-118.  Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №20080-9880ПР від 05.07.2013 р.
 3. Кристопчук Т.Є. Сучасні інформаційні технології в системі вищої освіти: теорія і практика країн / Т.Є. Кристопчук // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2017. – Вип. 1(18). – С.133-137. Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №22131-12031 ПР від 16.05.2016 р.
 4. Кристопчук Т. Є. Педагогічна освіта в Україні та у Республіці Польща: порівняльний аналіз // Т.Є.Кристопчук / Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та внз: зб. наук. праць. – Р. : РВЦ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука.- Випуск 2(18). – 2017. – С. 63-71. Реєстраційнесвідоцтво: серія КВ №2000-9880ПР від 05.07.2013 р.
 5. Кристопчук Т.Є., Якимчук І.О. Медіаосвітні технології як засіб підвищення якості освітньої діяльності коледжу / Т.Є. Кристопчук, І.О.Якимчук // Нова педагогічна думка – Випуск 1(93). – 2018. – С.50-54. – 184 с. Реєстраційнесвідоцтво: серія КВ № 16684-5256 ПР від 28.05.2010 р.
 6. Кристопчук Т.Є. Освіта дорослих у контексті сучасної неперервної освіти в Італійській Республіці: навчання та виховання. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Випуск 13. 2021. С.66-73.

 Монографії, методичні рекомендації:

 1. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: Монографія / Кочубей А.В., Кристопчук Т.Є., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Сталовєрова Г.В., Чернюк І.А., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. – Р.: ФОП Зламан М.М., 2018. – 251 с.
 2. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти (Випуск ІІ) : Монографія / Давидович С.Н., Колодич О.Б., Кочубей А.В., Кристопчук Т.Є., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Ставицький О.О., Сталовєрова Г.В., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. – Рівне: ФОП Зламан М.М., 2019. – 326 с.
 3. Детермінанти професійної адаптації молодого викладача. Методичні рекомендації до організації роботи “Школи молодого викладача” у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, 2017 р.;
 4. Неформальна освіта студентської молоді як засіб формування творчої особистості, 2017р.
 5. Методичні вказівки до лабораторних та семінарських занять з дисципліни “Педагогічний контроль у системі освіти” для здобувачів освіти спеціальності 011 “Науки про освіту”, спеціалізації “Педагогіка вищої школи” / Т.Є. Кристопчук – Рівне: НУВГП, 2018. – 31 с.
 6. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Управління навчальною та виховною діяльністю організації» для здобувачів освіти спеціальності 073 “Менеджмент”, спеціалізації “Управління навчальним закладом (за типом)” / Т.Є.Кристопчук. – Рівне: НУВГП, 2018. – 44с.
 7. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Психолого-педагогічне дослідження особистості” для здобувачів освіти спеціальності 011 “Науки про освіту”, спеціалізації “Педагогіка вищої школи” / Т.Є.Кристопчук. – Рівне: НУВГП, 2018. – 14с.

 Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

Керівництво студенткою Кухарук Світланою Вікторівною, яка стала переможцем Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, за результатами фінального етапу серед студентів закладів фахової передвищої освіти (технікуми і коледжі, негуманітарний профіль) (диплом ІІІ ступеня). Наказ МОН України від 13.05.2020 № 622. Додаток 4

 Підвищення кваліфікації:

 1. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С.Дем’янчука, кафедра української мови та літератури (довгострокове підвищення кваліфікації). Реєстраційний номер №86.; 27 грудня 2017 р.; 27 листопада 2017 р. – 27 грудня 2017 р.; 108 годин
 2. Національний університет водного господарства та природокористування. Школа лідерства. 12 лютого 2018 р. – 12 березня 2018 р.; Свідоцтво №018-2115/18 від 12 березня 2018 р.; 90 годин.
 3. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, кафедра педагогіки (підвищення кваліфікації у формі фахового стажування). Посвідчення №408/36-с. Наказ від 19.03.2018 №13-с. 19 березня 2018р. – 23 квітня 2018 р.; 108 годин.
 4. Рівненський інститут післядипломної педагогічної освіти (курси підвищення кваліфікації). Розвиток професійних компетентностей. СПК №02139765208820; 27 лютого 2020 р. 24 лютого-27 лютого 2020 р; 30 годин.
 5. Фаховий медичний коледж КЗВО «Рівненська медична академія», 24 листопада 2020р. Обласне методичне об’єднання голів циклових комісій «Самоосвіта як безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників». Реєстраційний номер 2020/11/24/37; 24.11.20. 6 годин.