Сфера наукових інтересів: германське, слов’янське і зіставно-типологічне мовознавство, когнітивна лінгвістика, функціональна лінгвістика, лінгвістична семантика.

 Біографія:

Народився у м. Рівне. У 1985 році закінчив середню школу № 2, м. Рівне.

 Інформація про вищу освіту: 

Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, 1992 р., англійська та німецька мови, вчитель англійської та німецької мов середньої школи.

Навчався в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (1999-2002) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, докторантурі Інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної Академії наук України (2010-2013) за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

 Стаж роботи: 23 роки.

Кар’єрний ріст:

Вчитель англійської та німецької мов СШ № 2, м. Рівне (1992-1994); вчитель англійської мови, Zespół Szkół Mechanicznych, Szkoła Podstawowa № 5, м. Хелм, Польща (1994-1997); доцент кафедри теорії та практики перекладу романо-германських мов Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету (1997-2014). З 2014 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах професора, завідувача кафедри.

 Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Колоративна композита в англійській мові: когнітивно-ономасіологічний аспект» (2004 р.), 10.02.04 – германські мови.

Докторська дисертація на тему «Динамічні семантичні моделі перцептивної лексики в українській, польській та англійській мовах: зіставний аспект» (2015 р.), 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (035 філологія).

 Наукові та професійні досягнення:

Член спеціалізованої вченої ради:

Д 26.053.26, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»; 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика». (Наказ № 527 МОН України від 24.05.2018).

Член редакційних колегій наукових журналів «Літературознавчі студії» Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (категорія Б) та Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». 

Науковий керівник проєкту фундаментального дослідження «Типологія семантичної деривації лексики» (2016-2020) – державний обліковий номер: 0221U104207; державний реєстраційний номер: 0116U006142.

Науковий керівник проєкту фундаментального дослідження «Людина в багатовимірному концептуальному просторі: типологія, семантика, дискурс» (2020-2025 рр.) – державний реєстраційний номер 0121U109564.

Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти «Мовна семантика у зіставно-типологічному аспекті».

Здійснює наукове керівництво здобувачем наукового ступеня PhD.

Виступає офіційним опонентом дисертаційних досліджень.

 Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Іноземна мова (академічне і професійно-орієнтоване спілкування).
 • Актуальні напрями сучасної лінгвістики.
 • Історія лінгвістичних учень.
 • Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.
 • Лінгвістична семантика.
 • Теорія номінації.
 • Когнітивна лінгвістика.

 Автор понад 100 публікацій. Основні публікації:

 Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Demenchuk, O. (2017). Towards a typology of semantic derivation models: A case of mental engrossment vocabulary. Advanced Education, 8, 138-143. (WEB OF SCIENCE (ESCI)).
 2. Деменчук, O.В. (2018). Модель концепту ситуації як основа зіставлення семантики лексики. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика, 23(2), 51-65. (WEB OF SCIENCE (ESCI)).
 3. Demenchuk, O. (2019). Modelling semantic derivation: Semantic shift strategies of irrational vocabulary in English. Advanced Education, 12, 120-126. (WEB OF SCIENCE (ESCI)).
 4. Demenchuk, O. (2020). Towards a typology of lexical semantic derivation models: Linguistic and psycholinguistic aspects. Психолінгвістика. Психолингвистика, 28(2), 8-23. (SCOPUS, WEB OF SCIENCE (ESCI)).

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

Деменчук, О.В. (2014). Лінгвістика чуттєвого сприйняття: динамічні моделі в семантиці перцептивної лексики української, польської та англійської мов: монографія. Рівне: видавець О. Зень.

Demenchuk, O. (2018). Contrastive Lexicology of the English and Ukrainian Languages. Rivne: RSUH.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Деменчук, O.В. (2016). Типи і стратегії семантичної деривації лексики в аспекті міжмовних досліджень. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Сучасні тенденції розвитку мови (філологічні науки), 4, 40-51.
 2. Demenchuk, O. (2016). Types and strategies of dynamic semantic models in cross-linguistic perspective. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство, 5(330), 220-227.
 3. Деменчук, O.В. (2017). Динамічні моделі в семантиці ірраціональної лексики / О.В. Деменчук. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство, 3(352), 171-177.
 4. Деменчук, O.В. (2017). Моделі семантичної деривації ірраціональної лексики. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мови (філологічні науки), 15, 35-44.
 5. Деменчук, O.В. (2017). Стратегії семантичного розвитку ірраціональної лексики. Мовознавство, 5, 21-31.
 6. Demenchuk, O. (2017). Perception vocabulary in a cross-linguistic perspective. Теоретична і дидактична філологія. Серія «Філологія, Педагогіка», 25, 83-91.
 7. Деменчук, O.В. (2018). Мовна семантика у вимірах філософії інтервальності. Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies, 36, 9-16. DOI 10.31558/1815-3070.2018.36.1
 8. Demenchuk, O. (2018). Lexical semantic modelling in cross-linguistic perspective. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов, 17, 32-42. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series9.2018.17.03
 9. Деменчук, O.В. (2019). Семантична деривація лексики світлових коливань (на матеріалі англійської та німецької мов). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія», 5(73), 188-191. DOI 10.25264/2519-2558-2019-5(73)-188-191
 10. Деменчук, O.В. (2019). Семантична деривація дієслів емісії світла (на матеріалі слов’янських, германських та романських мов). Мовознавство, 2, 44-57. DOI 10.33190/0027-2833-305-2019-2-003
 11. Деменчук, O.В. (2020). Моделі семантичної деривації лексики «ментального затьмарення» в англійській мові. Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія, 823, 64-71. (Категорія «Б»).
 12. Деменчук, О.В. (2021). Семантична деривація лексики ментальних девіацій. Лiнгвiстичнi студiї. Linguistic Studies, 41, 24-35. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса. 31558/1815-3070.2021.41.3 (Категорія «Б»).

 Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

Керівництво ученицею Дроздюк В.В. – призер (ІІІ місце) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області 2017-2018 н.р. (наказ № 147-осн. Управління освіти Рівненської міської ради від 26.03.2018 р.).

Нагороди: Почесна грамота. Науковець РДГУ в номінації «Автор – 2014» (березень 2015 р.). Грамота Управління Служби безпеки України в Рівненській області (наказ №109 УСБУ в Рівненській області від 15.06.2016 р.).

Підвищення кваліфікації

 1. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, сертифікат: серія н/с № 287/16, лінгвістичний семінар на тему: «Ключові проблеми германського та романського мовознавства», термін: з «13» по «19» червня 2016 р. (54 год.).
 2. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, сертифікат: серія н/с № 516/17, лінгвістичний семінар на тему: «Ключові проблеми германського та романського мовознавства», термін: з «01» по «07» червня 2017 р. (54 год.).
 3. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego (м. Люблін, Польща), сертифікат, тема: «Edukacja i nauka bez granic», термін: з «01» березня по «30» серпня 2018 р. (120 год.).
 4. Міжнародний грантовий проєкт «Erasmus+» (2020-2022), Інститут неофілології Жешувського університету (м. Жешув, Польща).