Пустовіт Григорій Петрович

Посада: професор кафедри теорії і методики виховання

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7754-0249

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212033898

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=tQKUfGoAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Web of Science(WoS) AAE-6274-2022

Контакти: e-mail: h.pustovit@gmail.com

Сфера наукових інтересів: методика організації і проведення позакласної і позашкільної роботи; методологія теоретичних та експериментальних досліджень; інноваційні методи освіти і виховання, проектна діяльність в закладах освіти, концептуальні і прикладні засади Нової української школи, компетентнісний підхід в системі освіти України.

Біографія:

Народився у с. Глухівці Козятинського району Вінницької області. У 1974  році закінчив середню школу у с.м.т. Глухівці Козятинського району Вінницької області.

Інформація про вищу освіту:

Вінницький державний педагогічний інституту ім. Миколи Островського (1979), спеціальність «Учитель географії», кваліфікація «Учитель географії з додатковою спеціальністю біологія».

Стаж роботи: 42 роки.

Кар’єрний ріст:

Трудову діяльність розпочав у 1979 р. вчителем географії СШ № 6 м. Вінниці, з 1981 р. до 1990 р. працював методистом та завідуючим відділом Республіканської станції юних натуралістів м. Києва, з 1990 р. до 1992 р. працював провідним спеціалістом Міністерства освіти України, наукову діяльність розпочав з 1992 р. завідуючим відділім методики викладання географії і історії, пізніше завідуючим відділом позашкільної освіти Інституту педагогіки НАПН України і Інституту проблем виховання НАПН України, з 1998 р. до 2017 р. працював на посаді вченого секретаря Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України. З 2017 р. й дотепер працюю в Рівненському державному гуманітарному університеті на посаді професора кафедри теорії і методики виховання.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Дослідницька діяльність учнів з екології у позашкільних установах» (1994). 13.00.01 — теорія і історія педагогіки.

Докторська дисертація на тему «Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах» (2005). 13.00.07 — теорія і методика виховання.

Наукові та професійні досягнення:

 • Голова Науково-методичної комісії МОН України з післядипломної педагогічної освіти та освітнього менеджменту.

Член спеціалізованих вчених рад:

 • К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.07 – теорія і методика виховання. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 р. № 820).
 • Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.07 – теорія і методика виховання. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 р. № 153).
 • Член бюро Всеукраїнської асоціації імені В. О. Сухомлинського, Всеукраїнської асоціації істориків педагогіки з 2000 р.
 • Член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень НАПН України (галузь педагогіка) (згідно Постанови Президії Національної академії педагогічних наук України від 23 червня 2016 р. № 1-2/9-175).
 • Член науково-експертної секції Наукової ради Міністерства за фаховим напрямом «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту» (2013-2015 рр.). Лист МОНУ Департаменту наукової діяльності та ліцензування від 29.08.2013 р. № 6/2-1120.
 • Член Науково-методичної комісії з проблем виховання МОН України.
 • Член редакційної колегії фахових збірників наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні».
 • Головний редактор редакційної колегії фахового журналу «Нова педагогічна думка» РОІППО.
 • Вчений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України (1998-2017 рр.).
 • Керівник проблемної групи аспірантів РДГУ спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки «Управління науковими проєктами» з 2017 року й дотепер.
 • Науковий консультант Науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України при РДГУ (2014-2017 рр.).
 • Науковий консультант Регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ (з 2018 дотепер). (Рішення Вченої ради РДГУ. Протокол № 5 від 31 травня 2018 р.).
 • Науковий консультант експериментального навчального закладу регіонального рівня – гімназії «Престиж» (м. Рівне) з 2017 р. і дотепер.

 Участь у держбюджетних темах:

Старший науковий співробітник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи», номер державної реєстрації НДР: 0115U000268; терміни виконання: початок – 01.01.2015, закінчення – 31.12.2017.

 Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Управління науковими проєктами
 • Професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО
 • Теорія і практика позашкільної освіти

Автор понад 300 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Mykola H. Tarnovskyi, Gennadii D. Doroshchenkov, Grigorii P. Pustovit, and Krzysztof Skorupski «Improved x-ray fluorescent wavelength dispersive spectrometer», Proc. SPIE 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019, 111760A (6 November 2019); https://doi.org/10.1117/12.2536609 Режим доступу: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11176/2536609/Improved-x-ray-fluorescent-wavelength-dispersive-spectrometer/10.1117/12.2536609.short?SSO=1
 2. Hryhorii PUSTOVIT The Usage of Coaching Technology in the Formation of Emotional Intelligence of Future Tourism Managers. – International Journal of Applied Exercise Physiology 2322-3537 www.ijaep.com Vol.9 No.8. – Р.202-210. – Prof. Boris Savchuk, Prof. Tetyana Pantyuk, PhD Ruslan Kotenko, Inna Tkachivska, PhD Lesia Vysochan, Prof. Hryhorii Pustovit, PhDJan Bilawicz, Prof. Halyna Bilavych and Prof. Nadiya Fedchyshyn WOS.
 3. Hryhorii Pustovit, Оlena Zymomrya. Interethnic and socio-cultural polyphony of the interwar Rivne (Review of: (Gon м. Równe: the outlines of the missing town. 2nd ed. Rivne: Volynski Oberehy, 2019. 160 p.). Східноєвропейський історичний вісник. – 2020.- № 16. – с. 261-267. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7754-0249 WOS
 4. Boris Savchuk, Iryna Rozman, Nina Slyusarenko, Hryhorii Pustovit, Nataliia Blahun, Inna Feltsan, Mariia Cherepania, Lesia Vysochan, Nadiya Fedchyshyn and Halyna Bilavych. Methods of Biographical Analysis in Preparation of Future Teachers to Study the Students’ Mental States // International Journal of Applied Exercise Physiology www.ijaep.com. 2021. VOL. 10 (2). Р. 43-51.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу : метод. посіб. / Авторський колектив: В. В. Вербицький, А. Е. Бойко, А. В. Корнієнко, О. В. Литовченко, О. П. Липецький, О. І. Любич, В. Л. Маринич, В. В. Мачуський, Г. П. Пустовіт. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. 178 с.
 2. Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей. / Мачуський, В. В., Вербицький, В. В., Бойко, А. Е., Корнієнко, А. В., Литовченко, О. В., Липецький, О. П., … & Пустовіт, Г. П. Харків «Друкарня Мадрид», 2015. 330 с.
 3. Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти : монографія / Баліка Л. М., Бісовецька Л. А., Бричок С. Б., Гриневич М. Н., Гринькова Н. М., Грицюк Н. Й., Карпенчук С. Г., Климчук В. В., Кособуцька Г. П., Опанасюк В. В., Павелків О. М., Павелків Р. В., Петренко О. Б., Петренко С. В., Примак О. М., Пустовіт Г. П., Рабешко О. М., Сойчук Р. Л., Стельмашук Ж. Г., Ціпан Т. Т.; за наук. ред. О. Б. Петренко. Рівне: О. Зень, 2017. 365 с.
 4. Енциклопедія позашкільної освіти / РДГУ, НМЦ інноваційних технологій виховного процесу НАПН України, РОІППО; головний ред. Г. П. Пустовіт. Рівне: О. Зень, 2017. 525 с.
 5. Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах: монографія / [за ред. В. В. Мачуського]. Авторський колектив: А. Е. Бойко, А. В. Корнієнко, О. В. Литовченко, О. І. Любич, В. В. Мачуський, О. В. Просіна, Г. П. Пустовіт, Л. В. Тихенко. Київ: ТОВ «Задруга», 2017. 220 с.
 6. Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах : методичний посібник /А.Е. Бойко, А.В. Корнієнко, О.В. Литовченко, Г. П. Пустовіт [та ін.] ; за ред.. В.В. Мачуського. К.: ТОВ «Артимедія прінт», 2017. 272 с.
 7. Пустовіт Г. П. Регіональний контекст інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти // Conference Proceedings of the International Scientific Conference Economic and SocialFocused Issues of Modern World (October 24 – 25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2018; ISBN 978-80-89654-48-2; pp. 424, с.372-381.
 8. Balika L., Petrenko О., Pustovit Н. The use of innovative technologies in the process of training of doctor of philosophy (PhD) in the specialty “011 Education Sciences” (Використання інноваційних технологій у підготовці доктора філософії (PhD) зі спеціальності «011 Науки про освіту») // Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83- 946765-5-1; pp. 495, illus., tabs., bibls, р. 216–226.
 9. Пустовіт Г. П. ЯК РОЗРОБИТИ І РЕАЛІЗУВАТИ ЗМІСТ НАУКОВОГО ПРОЄКТУ. Методичні рекомендації для здобувачів освітнього рівня доктора філософії (PhD), педагогів закладів загальної середньої і позашкільних освіти, членів молодіжних громадських організацій. Рівне, РДГУ, 2021. 56 с.
 10. Пустовіт Г. П.,
  Гринькова Н. М. Теорія і практика позашкільної освіти. Практикум:
  навч.-метод. посіб. для здобувачів освітнього рівня доктор філософії (PhD) за
  спеціальністю «011 освітні, педагогічні науки», Рівне: РДГУ, 2021. 184 с.

 Публікації у наукових виданнях:

 1. Пустовіт Г.П. Педагогічна складова дозвіллєвої діяльності дитини у позашкільних навчальних закладах: соціокультурні виклики. Інноватика у вихованні. Рівне : РДГУ, 2016. Вип.3. С. 15–27.
 2. Пустовіт Г.П., Климчук В.В. Упровадження ІКТ у методику навчання та управління діяльністю позашкільних навчальних закладів. Інноватика у вихованні. Рівне : РДГУ, 2016. – С. Вип.4. 27–40.
 3. Пустовіт Г.П. Ставлення дитини до природи як домінанта формування екологічної вихованості учнів у позашкільних навчальних закладах. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2016. Вип.5. С. 7–19.
 4. Пустовіт Г. П. Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільної освіти / Г. П. Пустовіт. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2017. С. Вип. 6. 46–53.
 5. Пустовіт Г. П., Черній А. Л. Інноваційні зміни в системі післядипломної педагогічної освіти: регіональний контекст. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 7. С. 25–34.
 6. Пустовіт Г.П. Формування компетентностей міжкультурної комунікації дітей та учнівської молоді у закладах позашкільної освіти. Нова педагогічна думка. № 1. С.142–147. Фахова, Copernicus
 7. Пустовіт Г. П. Актуалізація ідей Василя Сухомлинського у контексті організації інклюзивної освіти. Наукові записки. Кропивницький: «КОД», 2018. Вип. 171. С.126–131. Фахова, Copernicus
 8. Пустовіт Г. П. Проблема освіти дітей з особливими потребами у педагогічній системі Василя Сухомлинського. Нова педагогічна думка. 2018. № 3. С.196-199. Фахова, Copernicus
 9. Пустовіт Г.П., Петренко О.Б. Історико-педагогічний вимір розвитку екологічної освіти учнів у закладах позашкільної освіти. Нова педагогічна думка. № 1. С. 136–145. Copernicus
 10. Pavlyk N P., Pustovit H. P. The content analysis of practices and projects of organizing non-formal education in ukraine. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2019. № 1. С.82–88. Copernicus
 11. Пустовіт Г., Зиль І. Краєзнавча компетентність учителів географії в інноваційному розвитку шкільної освіти. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 9. С. 69–79. Copernicus
 12. Пустовіт Г.П. Методичні засади самовиховання зростаючої особистості у колкетиві: ретроспектива педагогічних ідей Василя Сухомлинського. Нова педагогічна думка. 2019. № 3. С. 23–27. Copernicus
 13. Петренко О., Пустовіт Г.Активні й інтерактивні методи полікультурного виховання учнів різних вікових груп. Інноватика у вихованні. Випуск 11. Ч.1. С. 5–17.
 14. Пустовіт Г.П. Ціннісні виміри сучасної позашкільної освіти. Нова педагогічна думка. 2020. № 2. С. 131–139.
 15. Пустовіт Г.П. Упровадження Stem-освіти на уроках географії: дидактична складова. Нова педагогічна думка. 2020. № 4. С. 112–121.
 16. Пустовіт Г. Громадсько-просвітницька діяльність українських письменників Волині (20-30-ті рр. ХХ ст.). Гірська школа Українських Карпат. № 23. С. 56–60.
 17. Пустовіт Г.П. Упровадження stem-освіти на уроках географії: дидактична складова / Г. П. Пустовіт., Я. М. Сивохоп // Нова педагогічна думка. – 2021. N С. 42 – 48.

 Авторські свідоцтва:

№ 79504. Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» (01.06.2018).

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Докторська ступінь:

 1. Кобилянський Олександр Володимирович – 13.00.04 (захист відбувся 18 червня 2013 року в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського);
 2. Семенов Олександр Сергійович – 13.00.08 (захист відбувся 28 листопада 2017 року в Інституті проблем виховання НАПН України).
 3. Магрламова Камілла Гзанфарівна – 00.04 – теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 30 листопада 2018 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
 4. Литовченко Олена Віталіївна – 13.00.05 (захист відбувся 6 травня 2021 року в Інституті проблем виховання НАПН України).
 5. Сяська Інна Олексіївна – 13.00.04 (захист відбувся 14 травня 2021 року в Рівненському державному гуманітарному університеті).

Кандидатська ступінь:

 1. Шаповал Лариса Василівна – 13.00.01 (захист відбувся 21 вересня 1999 року в Інституту проблем виховання АПН України);
 2. Соловей Микола Васильович – 13.00.01 (захист відбувся 23 листопада 2000 року в Інституту педагогіки АПН України);
 3. Берека Віктор Євгенович – 13.00.01 (захист відбувся 25 травня 2001 року в Інституту педагогіки АПН України);
 4. Ящук Інна Петрівна – 13.00.07 (захист відбувся 26 листопада 2001 року в Інституту проблем виховання АПН України);
 5. Балтремус Катерина Анатоліївна – 13.00.07 (захист відбувся 18 лютого 2003 року в Інституту проблем виховання АПН України);
 6. Литовченко Олена Віталіївна – 13.00.05 (захист відбувся 21 грудня 2004 року в Інституту проблем виховання АПН України);
 7. Войчук Вероніка Олександрівна – 13.00.06 (захист відбувся 15 червня 2006 року в Інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України);
 8. Грошовенко Ольга Петрівна – 13.00.07 (захист відбувся 18 грудня 2007 року в Інституту проблем виховання АПН України);
 9. Лопатинська Валентина Василівна – 13.00.07 (захист відбувся 19 лютого 2008 року в Інституту проблем виховання АПН України);
 10. Тихенко Лариса Володимирівна – 13.00.07 (захист відбувся 23 грудня 2008 року в Інституті проблем виховання);
 11. Бабкіна Майя Іванівна – 13.00.07 (захист відбувся 28 квітня 2009 року в Інституті проблем виховання);
 12. Багно Юлія Миколаївна – 13.00.01 (захист відбувся 20 жовтня 2009 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка);
 13. Колкунова Вікторія Володимирівна – 13.00.07 (захист відбувся 18 грудня 2009 року в Миколаївському державному університеті ім. В.О.Сухомлинського);
 14. Скрипник Сергій Васильович – 13.00.07 (захист відбувся 13 лютого 2010 року в Миколаївському державному університеті ім. В.О.Сухомлинського);
 15. Сяська Інна Олексіївна – 13.00.07 (захист відбувся 14 травня 2010 року в Миколаївському державному університеті ім. В.О.Сухомлинського);
 16. Горбулінська Світлана Михайлівна – 13.00.02 теорія і методика навчання (біологія), (захист відбувся 9 квітня 2010 року в Національному педагогічному університеті ім.. М.П. Драгоманова).
 17. Казанішена Наталія Вікторівна – 13.00.07 (захист відбувся 15 лютого 2011 року в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського);
 18. Алендарь Надія Іванівна – 13.00.05 (захист відбувся  20 березня 2012 року в Інституті проблем виховання НАПН України);
 19. Северіна Тетяна Миколаївна – 13.00.07 (захист відбувся 21 березня 2012 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини);
 20. Осаульчик Ольга Борисівна – 13.00.07 (захист відбувся 30 травня 2013 року в в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини);
 21. Короленко Віктор Леонтійович – 13.00.07 (захист відбувся 29 січня травня 2014 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини);
 22. Галацин Катерина Олександрівна – 13.00.07 (захист відбувся 25 квітня 2014 року в в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини);
 23. Трохимчик Ірина Михайлівна – 13.00.07 (захист відбувся 25 листопада 2014 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини);
 24. Кобилянська Ірина Миколаївна – 13.00.07 (захист відбувся 23 червня 2015 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка);
 25. Флярковська Ольга Василівна – 13.00.07 (захист відбувся  22 вересня 2015 року в Інституті проблем виховання НАПН України);
 26. Ковнір Олена Іванівна – 13.00.07 (захист відбувся 15 жовтня 2015 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини);
 27. Смалько Оксана Василівна – 13.00.07 (захист відбувся 14 грудня 2016 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини);  
 28. Уйсімбаєва Маріям Валіханівна – 00.07 (захист відбувся 28 лютого 2017 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини);  
 29. Фасоля Олег Іванович – 13.00.07 (захист відбувся 1 березня 2017 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини);  
 30. Сивохоп Ярослав Михайлович – 13.00.07 (захист відбувся 29 червня 2017 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини);
 31. Котлярчук Галина Йосипівна – 13.00.07 – теорія і методика виховання (захист відбувся 27 березня 2018 року в Інституті проблем виховання НАПН України).

Нагороди: Заслужений діяч науки і техніки України, Нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник народної освіти України» (1990), «Василь Сухомлинський» (2007), Медаллю НАПН України «Ушинський К. Д.» (2012), Золотою медаллю НАПН України «Григорій Сковорода» (2017), Почесними грамотами НАПН (1997, 2010, 2014) України й МОН України (2002, 2012), Рівненської обласної ради (2021) та Міжнародним фондом «Довкілля без кордонів» (2010).

 Підвищення кваліфікації:

 • Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Довідка № 2-07/217 від 16.07.2018 р.
 • Міжнародне стажування в Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave – School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava) (скорочено до «VŠEMVS») (Словацька Республіка). Тема «Наукова діяльність, організація навчального процесу та методика викладання в європейських вищих навчальних закладах». Сертифікат про стажування № 114-C від 29. 10. 2018 р.
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи Google meet, Google Сlassroom». Сертифікат ES №3340\2020, від 21.12.2020 р. м. Люблін, Польща. 1,5 кредита ECTS (45 годин).