Бондарець Марія Анатоліївна

E-mail 

maria_2812@ukr.net

bandarets.mariia@rshu.edu.ua

ORCID 

0000-0001-9027-8652 

Рік вступу 

2017

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (денна)

Тема дисертаційного дослідження

Проблеми «морально дефективного дитинства» у педагогічній думці 20-30-х. рр. ХХ століття

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Петренко Оксана Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки і психології Рівненського державного гуманітарного університету, директор науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України при РДГУ.

Статті:

 • Бондарець М. А. Організація виховання педагогічно занедбаних дітей та підлітків у творчій спадщині В. О. Сухомлинського. Інноватика у вихованні. Рівне, 2018. Вип. 8. С. 304–313. (Фахове видання, Copernicus) 
 • Бондарець М.А.  Змістове наповнення поняття «морально дефективний» в психолого-педагогічній науці кінця ХІХ – початку ХХ століття. Інноватика у вихованні. Рівне, 2019. Вип. 9.  С. 315–326. (Фахове видання, Copernicus)
 • Бондарець М. А.Погляди педологів на причини появи «морально дефективних» дітей у публікаціях в педагогічних журналах (20-30 рр. ХХ ст.). World Science. Vol.2, № 10(50). Scientific Educational Center Warsaw, Poland, 2019. С.38−43. (Фахове видання, Copernicus)
 • Бондарець М. А. Діяльність Педагогічного інституту соціального виховання, нормальної і дефективної дитини при Психоневрологічній академії (20-і роки ХХ ст.). Нова педагогічна думка. 2020. № 2 (102). С. 15–19. (Фахове видання, Copernicus)

Досягнення: Член «Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського», посвідчення №62 від 15 червня 2021 р.

Тези доповідей:

 • Бондарець М.А. Сутність поняття «важковиховуваність» у педагогічній думці 20-30-х рр. ХХ ст. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне: РДГУ. 2018. С. 24–26.
 • Бондарець М. А. «Морально дефективне дитинство» – «булінг»: трансформація проблеми у історико-педагогічному вимірі (20-рр. ХХ ст. – початокХХІ ст.)» Сучасний вчитель початкової школи: проблеми і перспективи в контексті освітньої реформи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Рівне: РДГУ. 2019. С. 137–138.
 • Бондарець М. А. Джерельна база вивчення проблеми «морально-дефективного дитинства» в історії педагогіки й освіти (кінець ХІХ – 20-30-ті рр. ХХ ст.). Форми репрезентації джерел з історії освіти: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. Київ: [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. С. 56–57.
 • Бондарець М. А. А. Макаренко про проблему «морально дефективного дитинства». Виховання особистості в контексті реформування української школи і розвитку педагогічної науки (пам’яті професора С. Г. Карпенчук): електронний збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ. 2019. С. 54–57.

 • Бондарець М. А. Проблема соціальної адаптації дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти. Професійний розвиток педагога: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної е-конференції. Рівне: РДГУ. С. 6–8. URL: https://drive.google.com/file/d/1df7CGFqwi6RozzOaW9nlsa5KYC8eNaId/view

 • Бондарець М. А. Г. Я. Трошин про виховання «нормальних» і «ненормальних» дітей. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. Рівне: РДГУ. 2020. С. 15–16.
 • Бондарець М. А. Специфіка трактування зарубіжного поняття «moral іnsanіty» у вітчизняній науці. Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 19 трав. 2021 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2021. С.44–46.

Участь у конференціях:

 • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти РДГУ. м. Рівне, 22-23 березня 2018 р.
 • ХІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих». Рівне, 16 травня 2018 року.
 • Регіонально науково-практична конференція «Реформування сучасної освіти: діалог із Василем Сухомлинським». Рівне, 20 вересня 2018року.
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний вчитель початкової школи:проблеми і перспективи в контексті освітньої реформи». Рівне, 29 березня 2019 року.
 • І регіональна науково-практична конференція «Роль особистості у реформуванні української школи: від досвіду до інновацій (до 75-річчя з дня народження Т. Д. Дем’янюк)». Рівне, 14 травня 2019 року.
 • Звітна наукова конференції викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти РДГУ. Рівне, 15 травня 2019 року.
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Форми репрезентації джерел з історії освіти». Київ, 15 травня 2019 року.
 • ХХVІ Всеукраїнські педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української школи». Рівне, 27 вересня 2019 року.
 • ІІ Регіональна науково-практична конференція «Виховання особистості в контексті реформування української школи і розвитку педагогічної науки» (пам’яті професора С. Г. Карпенчук). Рівне,17 жовтня 2019 року.
 • Всеукраїнськанауково-практична конференція «Сучасна парадигма неперервності розвитку вищої школи в умовах трансформації освітнього простору». Рівне, 26-28 березня 2020 року.
 • Всеукраїнськанауково‑ практична е‑ конференція «Імплементація інклюзивної освіти в контексті реформування Нової української школи». Рівне, 28 квітня 2020 року.
 • ХІІІ Міжнароднанауково‑практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих». Рівне 26 травня 2020 року.
 • Всеукраїнськанауково‑практична конференція «Педагогічна  толерантність як складова професіограми учителя (актуалізація ідей В.О. Сухомлинського)», 24-25 вересня 2020 р., м. Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Профорієнтація серед учнівської молоді в умовах інклюзивної освіти», 14 квітня 2021 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за 2020 рік. м. Рівне, 13-14 травня 2021 р.
 • Науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи», 19 травня 2021 р., м. Київ, ДНПБ ім. В. Сухомлинського.
 • ІІ Всеукраїнський науково-практичний симпозіум з інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму з міжнародною участю. Черкаси, 27 травня 2021 року.
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «В. О. Сухомлинський і освіта ХХІ століття: соціальні, педагогічні та психологічні виміри», м. Миколаїв, 23 вересня 2021 р.
 • ХІ Міжнародні і XXVIІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства», м. Ужгород, 24 вересня 2021 р.
 • IV Міжнародній науковій конференції «Турбота про розвиток і безпеку дитини – соціально-правові аспекти», м. Рівне, 19 листопада 2021 р.