Станіславчук Наталія Іванівна

E-mail

nataliya.stanislavchuk@rshu.edu.ua

ORCID

0000-0003-3450-1893

Рік вступу

2018

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (денна)

Тема дисертаційного дослідження

Формування етичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у позааудиторній діяльності

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Безкоровайна Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету.

Статті:

 • Станіславчук Н.І. Роль етичної компетентності при підготовці вчителів іноземної мови. Інноватика у вихованні: зб.наук.пр. Вип.8, 2018, с. 338-345. (Фахове видання, Copernicus)
 • Babiy Sergiy, Bezkorovaina Olha,Маtviienko Olena, Petko Stanislav, Ternopilska Valentіna, Ruslana Soichuk, Stanislavchuk Nataliia. Entrepreneurship model of professional development of actuaries in Canada. // Journal of Entrepreneurship Education (JEI). USA. 2019. Vol: 22 Issue: 3. P.1−2. Print ISSN: 1098-8394.Online ISSN: 1528-2651. Indexed in SCIMAGO, SCOPUS, CiteFactor, DRJI, UGC, SIS.
 • Bezkorovaina O., Kulyk O., Ovsiienko L., Petko L., Soichuk R., Turchynova G., Stanislavchuk N. Entrepreneurship Education of Future Travel Managers. Journal of Entrepreneurship Education (JEI).USA. 2019. 22(6). Print ISSN: 1098-8394. Online ISSN: 1528-2651. Indexed in SCIMAGO, SCOPUS, CiteFactor, DRJI, UGC, SIS.
 • Slyusarenko N., Vlasenko O., Gryshchenko T., Novoseletska I., Shakhrai V., Stanislavchuk N., Yakymchuk O. Olshanetskii V. E.; Stepanova L.P.; Greshta, V. L. Professional competence building of the entrepreneurs through improving the quality of business education. International Journal of Entrepreneurship. 2021. Vol. 25, Issue 7, PP. 1-8. Scopus

 • Безкоровайна О.В, Станіславчук Н.І. Позааудиторна діяльність як важлива складова формування етичної компетентності студентів Topical issues of pedagogy: Collective monograph.− Edizioni Magi, Roma, Italia, 2019, P. – 146-166

 • Станіславчук Н.І. Комунікативна культура як складова фахової підготовки майбутнього вчителя іноземних мов // Pedagogy : Theory, Science and Practice : Collective monograph. − Yunona Publishing, New York, USA, 2020. 224 p. − Pp. 52−64.

 • Станіславчук Н.І. Критерії, показники та рівні сформованості етичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 8. С.257-260 (Фахове видання, Copernicus)

Тези доповідей:

 • Станіславчук Н.І. Етична компетентність студента як невід’ємний компонент навчального процесу у вищій школі. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Традиція і культура. Філософія мистецтва», м.Київ, 19.04.2019 р., с 45-46.
 • Станіславчук Н.І. Особливості структури та сутності етичної компетенції майбутніх учителів іноземної мови. Інновації у сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали міжн. науково практ. конф., 18-19 квітня 2019 р. м. Умань.- Умань: «Візаві», 2019 – ч.2. с.116-118.
 • Станіславчук Н.І. Етична готовність як домінуюча ознака етичної компетентності студентів. Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації», м. Бердянськ, 27.03. 2020 р., с.100-103.
 • Станіславчук Н.І. Позааудиторна діяльність як компонент навчання студентів факультету іноземної філології. Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання науки», м. Бердянськ, 30.04.2020 р с.151-154
 • Станіславчук Н.І. Формування етичної культури студентів на сучасному етапі розвитку суспільства. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ» 14 травня 2020 р.

Участь у конференціях:

 • Всеукраїнський круглий стіл «ДУХОВНІСТЬ І МОРАЛЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ» (РДГУ, м. Рівне), 13 листопада 2018 р.
 • ХVІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької з проблеми «НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗАРУБІЖЖІ: ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ» (м. Київ), 06 грудня 2018 р.
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ» (РДГУ, м. Рівне), 29 березня 2019 р.
 • Перша всеукраїнська науково-практична конференція «ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГУМАНІТАРНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМІВ» (РДГУ, м. Рівне), 10-11 квітня 2019 р.
 • Міжнародної науково-практичної конференції «УНІВЕРСИТЕТ І ШКОЛА: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ» (НУВГП, м. Рівне), 11-12 квітня 2019 р.
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст, м.Умань, 18-19.04.2019 р.
 • Міжнародна наукова конференція «Традиція і культура. Філософія мистецтва», м.Київ, 19.04.2019 р.
 • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти РДГУ за 2018 р., м. Рівне, 15-16.05.2019 р.
 • XXVI Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української школи», м.Рівне, 27.09.2019 р.
 • ІІ регіональна науково-практична конференція «Виховання особистості в контексті реформування української школи і розвитку педагогічної науки ( пам’яті професора С.Г. Карпенчук)», м.Рівне, 17.10.2019 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах», м. Київ, 24-25 жовтня 2019 р.
 • ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми лінгвістичної семантики», м.Рівне, 21.11.2019 р.
 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації», м. Бердянськ, 27.03. 2020 р.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ», м. Умань, 10.04.2020 р.
 • Всеукраїнська науково-практична е-конференція «Імплементація інклюзивної освіти в контексті реформування Нової української школи», м. Рівне, 28.04.2020 р.
 • І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання науки», м. Бердянськ, 30.04.2020 р.
 • I Всеукраїнська науково-практична конференція «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ» 14 травня 2020 р.
 • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за 2019 рік, 14-15 травня 2020 року
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна толерантність як складова професіограми вчителя (актуалізація ідей В.О. Сухомлинського)» (конференція проводиться дистанційно), м.Миколаїв, 24-24.09.2020 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НОВИХ СМИСЛІВ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ», м.Рівне, 30 жовтня 2020 р.
 • V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ СЕМАНТИКИ”, м.Рівне, 20.11.2020 р.
 • 6 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», м.Рівне. 15.02.2021р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток педагога у високосмисловому полі сучасної освіти», м.Рівне, 31.03.2021 р.
 • IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ:УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ», м. Умань‚16. 04. 2021 р.
 • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Рівненського державного гуманітарного університету за 2020 рік, 13-14. 05.2021 р.
 • VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми лінгвістичної семантики», м. Рівне, 19.11.2021 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах», м. Київ 25.11.21р.