Поліщук Ірина Віталіївна

E-mail

iryna.polishchuk@rshu.edu.ua

ORCID

0000-0003-0424-7396

Рік вступу

2018

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (денна)

Тема дисертаційного дослідження

Освітня і експериментально-виховна діяльність Т. Д. Дем’янюк (1944-2013 рр.)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.

Статті:

 • Поліщук І. В. Життєвий і творчий шлях Т. Д. Дем’янюк – фундатора громадянського виховання. Інноватика у вихованні. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 6. с.250-258. (Фахове видання)
 • Поліщук І. В. Актуальність вивчення англійської мови у дошкільних закладах. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін. Рівне: РДГУ, 2017. с. 104-106. (Фахове видання)
 • Поліщук І. В. Проблема національно-патріотичного виховання у педагогічній спадщині Т. Д. Дем’янюк. Інноватика у вихованні. Рівне : РДГУ, 2018. Вип. 8. с. 327-338. (Фахове видання, Copernicus)
 • Тамара Дмитрівна Дем’янюк: біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; упоряд.: Полішук І. В.; наук. консультант О. Б. Петренко ; наук. ред. О. Б. Петренко ; бібліогр. ред. О. С. Покусова. – Рівне : РДГУ, 2019. – 70 c. (Фахове видання)
 • Поліщук І. В. Науково-педагогічний портрет Т. Д. Дем’янюк. Нова педагогічна думка. Рівне: РОІППО, 2019. – № 4(100). – С. 11-15. (Фахове видання, Copernicus)
 • Поліщук І. В. Ідеї Т. Д. Дем’янюк щодо використання педагогіки народознавства у національно-патріотичному вихованні молодших школярів. – INTERNATIONAL ACADEMYJOURNAL «Web of Scholar». 3(45) (March, 2020, Warsaw, Poland) – 56-62 с. doi:10.31435/rsglobal_wos/31032020/7010. (Фахове видання, Copernicus).

Досягнення: Член «Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського», посвідчення №64 від 15 червня 2021 р.

Тези доповідей: 

 • Поліщук І. Життєвий і творчий шлях Т. Д. Дем’янюк в контексті реформування виховного процесу української школи. Роль особистості у реформуванні української школи: від досвіду до інновацій (до 75-річчя з дня народження Т. Д. Дем’янюк): електронний    збірник матеріалів Регіональної науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ. 2019. С. 111-116.
 • Поліщук І. Теоретико-методична спадщина Т. Д. Дем’янюк. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали ХІІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне: РДГУ. 2019. С.129-131.
 • Поліщук І. Роль персональних біобібліографічних покажчиків у формуванні джерельної бази дослідження. Форми репрезентації джерел з історії освіти (до 20-річчя Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського): зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. семінару, 15 трав. 2019 р. Київ: [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. С. 73-75.
 • Поліщук І. Кафедра теорії і методики виховання РДГУ як осередок творчої реалізації відомих педагогів сучасності (Т. Д. Дем’янюк та С. Г. Карпенчук). Виховання особистості в контексті реформування української школи і розвитку педагогічної науки (пам’яті професора С. Г. Карпенчук): Електронний збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції.  Рівне: РДГУ. 2019. С.61-65
 • Поліщук І. Використання феноменологічного підходу у висвітленні персоналій української педагогіки. Дослідницькі підходи до історико- педагогічних розвідок: від традицій до новацій: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 21 жовт. 2020 р., Київ: [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2020. С. 40-41.

Участь у конференціях:

 • Регіональна науково-практична конференція «Реформування сучасної освіти: діалог із Василем Сухомлинським». Рівне, 20 вересня 2018.
 • ІІ Всеукраїнські педагогічні читання із теми «Громадянське виховання: витоки ідей для Нової української школи» за працями Т. Д. Дем’янюк. Київ-Рівне, 01 листопада 2018.
 • Всеукраїнський круглий стіл «Духовність і мораль у сучасній Україні і світі: проблеми і перспективи». Рівне, 13 листопада 2018.
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогіка у вимірі соціокультурних». Херсон, 10-11 квітня 2019.
 • І Регіональна науково-практична конференція «Роль особистості у реформуванні української школи: від досвіду до інновацій» (до 75-річчя з дня народження Т. Д. Дем’янюк). Рівне, 14 травня 2019.
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Форми репрезентації джерел з історії освіти». Київ, 15 травня 2019.
 • ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство очима молодих». Рівне, 15 травня 2019.
 • VII Андріївські читання (Міжнародна науково-практична конференція) «Православна церква України – основа духовності держави». Рівне, 20 травня 2019.
 • XXVI Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української школи». Рівне, 27 вересня 2019.
 • ІІ Регіональна науково-практична конференція «Виховання особистості в контексті реформування української школи і розвитку педагогічної науки» (пам’яті професора С. Г. Карпенчук). Рівне,17 жовтня 2019.
 • Науково-методологічний семінар з історії освіти «Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні». Київ, 23 жовтня 2019.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного освітнього простору: досвід, тенденції та проблеми». Миколаїв, 5-6 грудня 2019.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна парадигма неперервності розвитку вищої школи в умовах трансформації освітнього простору». Рівне, 26-28 березня 2020.
 • ІІІ-я Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти». Умань, 23 квітня 2020.
 • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за 2019 рік. Рівне, 14-15 травня 2020.
 • XXVIІ Всеукраїнських педагогічних інтернет-читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи». Рівне, 30 вересня 2020.
 • V Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій». Київ, 21 жовтня 2020.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Профорієнтація серед учнівської молоді в умовах інклюзивної освіти». Умань, 15 квітня 2021.
 • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за 2020 рік. Рівне, 13-14 травня 2021.
 • ІХ Міжнародні і ХХVІІІ Всеукраїнські педагогічні читання “Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства”, 24 вересня 2021 р., м. Ужгород
 • IV Міжнародна наукова конференція «Турбота про розвиток і безпеку дитини – соціально-правові аспекти», м. Рівне, 19 листопада 2021 року.