Петренко Інна Федорівна

E-mail

inna.petrenko@rshu.edu.ua

ORCID

0000-0003-2320-6100

Рік вступу

2019

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (денна)

Тема дисертаційного дослідження

Педагогічні підходи до формування простору класної кімнати в структурі діяльності початкової школи України (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Павелків Роман Володимирович, доктор психологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології, перший проректор Рівненського державного гуманітарного університету.

Статті:

 • Петренко І. Ф. Василь Сухомлинський про класну кімнату як про важливу складову освітнього середовища. Нова педагогічна думка. № 3. С.45-48. (Фахове видання, Copernicus)
 • Петренко І. Ф. Внесок лікаря-гігієніста Ф. Ф. Ерісмана (1842–1915) в організацію освітнього простору класної кімнати. Інноватика у вихованні. Рівне, 2019. Вип. 9. С. 62-82. (Фахове видання, Copernicus)
 • Петренко І. Ергономічний підхід до формування простору класної кімнати початкової школи: теоретичний аналіз проблеми. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 11. Том 1. С. 214-220. (Фахове видання, Copernicus)
 • Петренко І. Ф. Організація шкільних приміщень і простору класних кімнат початкових шкіл на українських землях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Історико-педагогічний альманах. Вип. 1. С.11-18. (Фахове видання, Copernicus).
 • Петренко І. Ф. До питання про організацію простору класних кімнат в церковнопарафіяльних школах українських губерній (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Нова педагогічна думка. 2020. № 4. С.74-78. (Фахове видання, Copernicus).
 • Петренко І. Ф., Павелків Р. В.  Педагогічні підходи до формування освітнього простору: теоретичний аналіз проблеми. Інноватика у вихованні. 2021. № 13. Т.1. С. 39–49.

Досягнення: Член «Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського», посвідчення №65 від 15 червня 2021 р.

Тези доповідей:

 • ПетренкоІ. Матеріали регіональних учительських з’їздів як джерело вивчення питання про облаштування класних кімнат (60–80-ті рр. ХІХ ст.). Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні: зб. матеріалів наук.-методол. семінару з історії освіти, 23 жовт. 2019 р. Київ: [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. С.28-29.
 • ПетренкоІ. Ф. Педагогічно-ергономічні умови до формування простору класної кімнати в структурі діяльності початкової школи. Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали XIІІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців. Рівне: РДГУ. 2020. С. 185-186.
 • Петренко І. Змістове наповнення поняття «освітній простір»: теоретичний аналіз. Сучасна парадигма неперервності розвитку вищої школи в умовах трансформації освітнього простору: електронний збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Рівне: РДГУ. 2020. С.91-95.
 • ПетренкоІ. Ф. Середовищний підхід до вивчення феномена класної кімнати в історії освіти. Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 21 жовт. 2020 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. Київ: ДНПБ, 2020. С. 39.
 • Petrenko S., Petrenko I. Formation of primary school classroom space in the convention of the covid-19 pandemic. ISBN – 978-9-40361-464-9 The VII International Science Conference «Modern science and practice», March 26 – 27, 2021, Boston, USA. Р. 54-55. URL: https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2021/03/VII-Conference-Modern-science-and-practice.pdf
 • ПетренкоІ. Ф. Інклюзивний підхід до формування простору класної кімнати. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 22 квітня 2021 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань: Візаві, 2021. C. 71-73.
 • ПетренкоІ. Ф. Сутність і змістове наповнення поняття «педагогічні підходи». Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи: зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 19 трав. 2021 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. С. 59-61.

Участь у конференціях:

 • XXVI Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української школи». Рівне, 27 вересня 2019 року.
 • ІІ Регіональній науково-практичній конференції «Виховання особистості в контексті реформування української школи і розвитку педагогічної науки» (пам’яті професора С. Г. Карпенчук). Рівне,17 жовтня 2019 року.
 • Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору навчального закладу: світовий та вітчизняний вимір». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
 • Науково-методологічний семінар з історії освіти «Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні». Київ, 23 жовтня 2019 року.
 • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти за 2019 рік, 14-15 травня 2020 р.
 • «Сучасна парадигма неперервності розвитку вищої школи в умовах трансформації освітнього простору». Рівне, 26-28 березня 2020 року.
 • ІІІ-я Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти». Умань 23 квітня 2020 року.
 • XXVIІ Всеукраїнські педагогічні інтернет-читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи». м. Київ-Рівне-Бровари, 30 вересня 2020 року.
 • V Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій». м. Київ, 21 жовтня 2020 р.
 • VII International Science Conference «Modern science and practice», March 26 – 27, 2021, Boston, USA.
 • Всеукраїнська науково-практична конференції «Профорієнтація серед учнівської молоді в умовах інклюзивної освіти», 15 квітня 2021 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 • IV Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Про соціальну особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти», 22 квітня 2021 року, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за 2020 рік. м. Рівне, 13-14 травня 2021 р.
 • Науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи», 19 травня 2021 р., м. Київ, ДНПБ ім. В. Сухомлинського.
 • ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука. Студентство. Сучасність. Професійне становлення майбутнього фахівця в умовах викликів сьогодення: реалії, проблеми, перспективи вирішення», 12 травня 2021 р., м. Миколаїв.
 • ІХ Міжнародні і ХХVІІІ Всеукраїнські педагогічні читання “Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства”, 24 вересня 2021 р., м. Ужгород.
 • Круглий стіл «Побут сільського школяра в доробку Василя Сухомлинського»,  м. Київ, 19 жовтня 2021 року.
 • IV Міжнародна наукова конференція «Турбота про розвиток і безпеку дитини – соціально-правові аспекти», м. Рівне, 19 листопада 2021р.
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика професійної підготовки майбутні фахівців до інноваційної діяльності», м. Житомир, 25–26 листопада 2021 року