Чепурка Олег Юрійович

E-mail

o.chepurka@gmail.com

chepurka.oleh@rshu.edu.ua

ORCID

0000-0002-3164-4832

Рік вступу

2020

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (вечірня)

Тема дисертаційного дослідження

Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів фізичної терапії у процесі вивчення фахових дисциплін

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Павелків Катерина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов

Статті:

 • Чепурка О. Ю. Створення інноваційного суб’єкт-суб’єктного середовища для підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії в закладах вищої освіти. Нова педагогічна думка. Рівне: РОІППО, 2020. Том 104 № 4 С.136-140. (Фахове видання)
 • Чепурка О. Ю. Сутність поняття «професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації» в контексті сучасної освітньої парадигми. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 12. С. 285-293. (Фахове видання, Copernicus).
 • Павелків К. М., Чепурко О.Ю. Здоров`язбережувальна компетентність майбутнього фахівця-фізіотерапевта: нормативно-дефінітивний аналіз. Молодь і ринок. 2021. № 4 . С. 39-46. (Фахове видання)
 • Павелків К. М., Чепурко О.Ю. Інноваційні методи формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів фізичної терапії. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. Вип. 2(7). С. 259-267. (Фахове видання)
 • Чепурка О. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. Warsaw, Poland. 3(31), September 2021. C. 103-108.

Тези доповідей:

 • Чепурка О. Ю. Змістове наповнення поняття «здоров’язбережувальна компетентність». Наука, освіта, суспільство очима молодих. Рівне: РДГУ, 2021. С. 98-100.
 • Чепурка О. Ю. Специфіка здоров`язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів фізичної терапії. Наука. Студентство. Сучасність. Професійне становлення майбутнього фахівця в умовах викликів сьогодення: реалії, проблеми, перспективи вирішення: частина 1. матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Миколаїв. 2021. С.46-51.
 • Чепурка О. Професійні компетентності фахівців з фізичної терапії: аналіз освітніх програм. Фізична активність і якість життя людини: зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (8–10 черв. 2021 р.)/уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. С. 64.
 • Чепурка О. ЗМІСТ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. 10 грудня, 2021 р., Київ / Київ. Ун-т імені Бориса Грінченка; за заг. ред. О. В. Ярмолюк. Київ: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. С.365-368.

Участь у конференціях:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Профорієнтація серед учнівської молоді в умовах інклюзивної освіти». м. Умань, 15 квітня 2021 року.
 • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за 2020 рік. м. Рівне, 13-14 травня 2021 р.
 • ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука. Студентство. Сучасність. Професійне становлення майбутнього фахівця в умовах викликів сьогодення: реалії, проблеми, перспективи вирішення», 12 травня 2021 р., м. Миколаїв.
 • 5 International Scientific and Practical Conference “Physical activity and quality of a persons of life”, June 8-10, 2021. Lutsk-Svitiaz, Ukraine.
 • International Scientific Conference «International days of physiotherapy, occupational therapy, physical culture and sports», November 10-11, 2021.

 • IV Міжнародна наукова конференція «Турбота про розвиток і безпеку дитини – соціально-правові аспекти», 19 листопада, 2021р., м. Рівне.

 • IX Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань), м. Київ, 10 грудня 2021 року.