Бричок Світлана Борисівна

Посада: доцент кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8508-8395

Scopus

https://www2.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Google Scholar  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=s9mKA7IAAAAJ&hl=uk

Контакти: e-mail: svitlana.brychok@rshu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: історія освіти та діяльність педагогічних персоналій; психолого-педагогічне вивчення учня початкової школи.

 Біографія:

Народилася у м. Здолбунів Рівненської області. У 1990 році закінчила із золотою медаллю середню школу № 1  м. Здолбунів Рівненської області.

 Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського. 1994 р., , «Початкове навчання», вчитель початкових класів;

Навчалася в аспірантурі (1999–2001) за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Стаж роботи: 23 роки (28 років)

 Кар’єрний ріст

Трудову діяльність розпочала у 1993 р. вчителькою початкових класів у Здолбунівській СШ № 1, наукову діяльність – у 1998 р. – викладачем Рівненського педагогічного інституту за сумісництвом. З 1997 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого викладача, доцента.

Дисертаційне дослідження:

Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ–20-ті рр. ХХ століття), 2005 рік. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові та професійні досягнення:

 • Член «Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського», посвідчення №23 від 15 червня 2021 р.

 • Член редакційної колегії фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (2015-2018рр).

 • Заступник зав. кафедри (2015- 2017 рр.).

 • Упродовж 2012-2016 рр. – керівник студентської наукової проблемної групи «Історія вітчизняної освіти: погляд у минуле», з вересня 2016 р. – керівник студентської проблемної групи «Історико-педагогічні студії» (залучені студенти педагогічного факультету спеціальності 013 «Початкова освіта») – протокол засідання кафедри ППО № 9 від 31.08.2020р.

 • Старший науковий співробітник Науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України при РДГУ (2014-2018) – консультування експериментальної роботи на педагогічному факультеті РДГУ.

 • Виступає офіційним опонентом дисертаційних досліджень.

Участь у держбюджетних темах:

Старший науковий співробітник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (Номер держреєстрації: 0115U000268) Фундаментальна (01.01.2015-31.12.2017).

Виконавець кафедральної НДР «Розвиток професійної підготовки майбутніх учителів у контексті реформування початкової освіти України» (державний реєстраційний номер 0118U003876

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Історія педагогіки.
 • Методика психолого-педагогічного вивчення учня.
 • Історія та сучасність університетської освіти.
 • Педагогічна персоналія в історико-педагогічному дослідженні.

Автор понад 80 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Shelestova, L., KOSTYRIA, I., FEDYAEVA, V., BRYCHОK S., BOHOMOLOVA, M., & TOMASHEVS’KA, I. Formation of the Leadership Position of Professionals in Higher Education Institutions // Postmodern Openings. Romania 2020 . Vol; 11 No 2 Supl 1 (2020) P. 145-160. Print ISSN: 2068-0236; Online ISSN: 2069-9387. Indexed in Web of Science (WoS) – Clarivate Analytics (former Thomson Reuters); EBSCO; ICI Journals Master List – Index Copernicus; CEEOL; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; Philpapers; KVK; WorldCat; CrossRef; Google Scholar; Genamics JournalSeek

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти : монографія / Баліка Л. М., Бісовецька Л. А., Бричок С. Б., Гриневич М. Н., Гринькова Н. М., Грицюк Н. Й., Карпенчук С. Г., Климчук В. В., Кособуцька Г. П., Опанасюк В. В., Павелків О. М., Павелків Р. В., Петренко О. Б., Петренко С. В., Примак О. М., Пустовіт Г. П., Рабешко О. М., Сойчук Р. Л., Стельмашук Ж. Г., Ціпан Т. Т.; за наук. ред. О. Б. Петренко. – Рівне : О. Зень, 2017. – 365 с.
 2. Професійна підготовка майбутніх педагогів: теорія та практика : монографія / Боровець О. В., Бричок С. Б., Веремчук А.П., Гудовсек О. А., Колупаєва Т. Є., Міщеня О. М., Сойчук Р. Л., Третяк О. М., Шевців З. М., Яковишина Т. В.; за наук. ред. Р. Л. Сойчук. Рівне: О.Зень, 2020. 236 с.
 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи Студентів із курсу «Історія педагогіки» . / [укл. Бричок С.Б.] – Рівне: РДГУ, 2016. – 31 с.
 4. Вивчення та розвиток пізнавальних процесів учнів початкової школи: методичні рекомендації. / [укл. Бричок С.Б.] – Рівне: РДГУ, 2017. – 54 с.
 5. Історія педагогіки (основні дати, терміни, факти та коментарі): методичні рекомендації. / [укл. Бричок С.Б.] – Рівне: РДГУ, 2019. – 112 с.
 6. Методичні рекомендації до переддипломної практики для студентів магістрів за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта», за спеціальністю 013 «Початкова освіта» / Рівненський державний гуманітарний університет: проф. Сойчук Р.Л., проф. Колупаєва Т.Є., проф. Шевців З.М., доц. Яковишина Т.В., доц. Міщеня О.М., доц. Бричок С.Б., доц. Боровець О.В., доц. Гудовсек О.А., доц. Третяк О.М. Рівне: РДГУ, 2018. 30 с.
 7. Організація навчальної (психолого-педагогічної) практики. Методичні рекомендації з проведення навчальної (психолого-педагогічної) практики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта» / Рівненський державний гуманітарний університет: Р.Л.Сойчук, Т.Є.Колупаєва, З.М..Шевців, Т.В.Яковишина, О.В.Боровець, А.П.Веремчук, О.М.Міщеня, С.Б.Бричок, О.А.Гудовсек, О.М.Третяк, Л.В.Іскра. Рівне: РДГУ, 2019. 42 с.
 8. Організація асистентської практики у ЗВО. Методичні рекомендації з проведення асистентської практики для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта». / Рівненський державний гуманітарний університет: уклад.: Р.Л.Сойчук, З.М.Шевців, Т.Є.Колупаєва, Т.В.Яковишина, О.М.Міщеня, О.В.Боровець, С.Б.Бричок, А.П.Веремчук, О.А.Гудовсек, О.М.Третяк, Л.В.Іскра. Рівне: РДГУ, 2019. 32 с.
 9. Організація переддипломної практики. Методичні рекомендації з проведення переддипломної практики для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта». / Рівненський державний гуманітарний університет: уклад.: Р.Л.Сойчук, З.М.Шевців, Т.Є.Колупаєва, Т.В.Яковишина, О.М.Міщеня, О.В.Боровець, С.Б.Бричок, А.П.Веремчук, О.А.Гудовсек, О.М.Третяк, Л.В.Іскра. Рівне: РДГУ, 2019. 30 с.
 10. Курсова робота: методичні рекомендації до написання курсових робіт із основ педагогіки та дидактики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта». / Рівненський державний гуманітарний університет: уклад.: Р.Л.Сойчук, З.М..Шевців, О.А.Гудовсек, Т.Є.Колупаєва, О.В.Боровець, Т.В.Яковишина, А.П.Веремчук, О.М.Міщеня, С.Б.Бричок, О.М.Третяк, Л.В.Іскра. Рівне: РДГУ, 2019. 37 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Бричок С. Б. Психолого-педагогічна діагностика у роботі куратора студентської групи / С Б. Бричок // Інноватика у вихованні: зб. наук. праць. – Вип. 3. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 82-89
 2. Бричок С. Б. Особливості застосування і поєднання ІКТ та проектної технології у підготовці учителя початкових класів / С. Б. Бричок // Інноватика у вихованні: зб. наук. праць. Вип. 4 – Рівне, 2016. с. 96-106 1,1
 3. Бричок С. Б. Ідеї вивчення дитини дошкільного віку та оточуючого її середовища в спадщині Степана Моложавого (20–30-рр. ХХ ст.) / С. Б. Бричок // Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 7. Том 2. – Рівне : РДГУ, 2018. – с. 60-73
 4. Бричок С. Б. Методика вивчення дитини: актуалізація ідей в Новій українській школі / С. Б Бричок // Журнал Нова педагогічна думка №3, 2019. С.74-77 (INDEX COPERNICUS)
 5. Бричок С. Б. Шелюк Г. В. «Журнал «Западно-русская начальная школа» як джерело вивчення діяльності регіональних початкових шкіл початку ХХ ст.» Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.9. / упор. О.Б.Петренко. – Рівне: РДГУ, 2019. – С.121-129
 6. Просвітницька діяльність інституту дитячого читання щодо розвитку педагогічних ідей про дитячу літературу й дитячих письменників (1920-1933). Гірська школа українських Карпат: Наук. фах. вид. з пед. наук. № 22. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,2020. 218 с. С. 67-72
 7. Практики вивчення дітей з обмеженими можливостями здоров’я в історії вітчизняної педагогіки кінець ХІХ – початок ХХ ст. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. Том 2 / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол.: Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін.. Рівне: РДГУ, 2020. 225 с. С. 76-85
 8. Діагностика як основа психолого-педагогічного супроводу дітей із обмеженими можливостями здоров’я Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 12. Том 1 / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол.: Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін.. Рівне: РДГУ, 2020. 299 с. С. 93-103.
 9. Петренко О., Баліка Л., Бричок С. Б. Аспірантура в Україні як основна форма підготовки наукових кадрів: рефлексія тривалістю у століття. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 13.Том 2/ упоряд. О.Б.Петренко; ред. кол.: О.Б.Петренко, Н.Б.Грицай, Т.С.Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2021. 294 с. С. 16-34
 10. Бричок С. Б. Освітня політика в роки української революції на Волині. / Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921) / С. Б. Бричок // Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін. ; редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Зозуля С. М., Страйгородська Л. І. ; літ. ред. Мося́ І. А.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2017. – с. 38-39.
 11. Бричок С. Б., Шелюк Г.В. «Часопис «Западно-русская начальная школа» як форма репрезентації діяльності початкових шкіл початку ХХ ст.» Форми репрезентації джерел з історії освіти (до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського) : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. семінару, 15 трав. 2019 р. / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М.]. Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. С. 30-31.
 12. Бричок С. Б. «Методологічні основи дисципліни «Педагогічна персоналія в історико-педагогічному дослідженні» для здобувачів ступеня PhD» Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 листопада 2020 року, м. Суми). Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А. С Макаренка, 2020. 447 с. – С. 396-398.

Авторські свідоцтва:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір:

 • Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти»

№ 79504 (01.06.2018).

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

Керівництво студенткою 4 курсу педагогічного факультету спеціальності «початкова освіта» Ничипорчук Катериною, яка зайняла 1 місце у І етапі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки, 2019 р.

Підвищення кваліфікації

 • Стажування у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти. Тема: «Удосконалення професійної компетентності, поглиблення і розширення професійних знань та умінь». Довідка про підвищення кваліфікації № 01-16 / 597 від 31.05.2018 р.
 • «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (60 год., сертифікат від 25 серпня 2019 року).
 • Вебінар на порталі «Всеосвіта» на тему «Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників. Можливості платформи «Всеосвіта» для дистанційного навчання» (Сертифікат ЕТ931499) (тривалість 4 год. 0,12 кредиту ECTS)
 • Вебінар на освітньому проекті «На урок» на тему «Онлайн-тести у проєктній роботі» за напрямами «ІКТ»,  «Проєктне навчання» (Свідоцтво № 8185-239711) (тривалість 2 год. 0, 06 кредиту ECTS)
 • Вебінар на освітньому проекті «На урок» на тему : «Онлайн-тести : варіанти завдань для ефективної взаємодії» за напрямами «ІКТ»,  «Практичні прийоми» (Свідоцтво № 8286-239711)(тривалість 2 год. 0, 06 кредиту ECTS)
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи Google meet, Google Сlassroom». Сертифікат ES №3341\2020, від 21.12.2020 р. м. Люблін, Польща. 1,5 кредити ECTS (45 годин).
 • Тренінг «Створення дистанційних курсів на платформі Moodle» (15 год.) Сертифікат від 22 березня 2021 року РДГУ
 • Науково-методичний семінар «Реформування вищої освіти : європейські орієнтири та вітчизняні реалії» (Сертифікат № 015 серія н/с про підвищ Волинський національний університет ім. Лесі Українки  наказ №13 «К/А» від 5 травня 2021 року) 2 кредити ECTS (60 годин)