Вокальчук Галина Миколаївна

Посада: професор кафедри української мови імені професора К. Ф. Шульжука

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Контакти: e-mail: galina.vokalchuk@rshu.edu.ua  

Сфера наукових інтересів: неологія, неографія, ідіостилістика, лінгвопоетика.

Біографія:

Народилася у селі Башмачка Солонянського району Дніпропетровської області. Після закінчення Рівненської середньої школи № 22 у 1977 р. вступила до Рівненського державного педагогічного інституту імені Д. З. Мануїльського на філологічний факультет.

Інформація про вищу освіту: 

Ровенський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, 1981 р. «Українська мова і література». Вчитель української мови і літератури.

Стаж роботи: 38 років

Кар’єрний ріст

Трудову діяльність розпочала у 1981 р. в загальноосвітній середній школі № 1 м. Рівного вчителем української мови та літератури.

З 1984 р. працює в РДГУ, на кафедрі української мови – із 1992 року (із 2006 до вересня 2010 працювала на кафедрі української філології Національного університету «Острозька академія»), із 2010 р. по 2019 р. – завідувач кафедри української мови імені професора К. Ф. Шульжука.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Оказіональна номінація осіб в українській поезії 20–30-х років ХХ століття» (1991 р.). 10.02.01 – «Українська мова».

Докторська дисертація на тему «Оказіональні лексичні новотвори в українській поезії ХХ століття» (2009 р.). 10.02.01 – Українська мова.

Наукові та професійні досягнення:

 • Завідувач кафедри української мови Рівненського державного гуманітарного університету (2015–2019 рр.).
 • Керівник неографічної лабораторії «НЕОЛЕКС-Рівне» Рівненського державного гуманітарного університету (із 2010 р. й дотепер).
 • Член журі Міської премії імені Уласа Самчука в галузі літератури (м. Рівне).
 • Член Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка.
 • Гарант освітньо-наукової програми за спеціальністю 035 «Філологія» (2016–2018 рр.) наукового ступеня доктор філософії.
 • Член редколегій:
 • Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (2015–2017).
 • Рідний край: альманах Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2012–2017).
 • Типологія та функції мовних одиниць: науковий журнал Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2013–2017).
 • Член спеціалізованих учених рад:
 • К 32.051.02 (зі спеціальності 10.02.01 – українська мова) у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки (до 2017 р.);
 • Д 32.051.02 (зі спеціальності 10.02.01 – українська мова) у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки (із 2019 р.).
 • Науковий консультант неографічної лабораторії «Острозький неограф» Національного університету «Острозька академія» (із 2015 р.).
 • Наукове консультування книжкової та рекламної продукції, фотоматеріалів видавництва «У фарватері істин» (м. Рівне, видавець О.М. Харват).

 Участь у держбюджетних темах:

Керівник наукової теми «Українська неологія: індивідуально-авторський і лінгвокультурологічний виміри» (реєстраційний № 0117U005247).

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Сучасна українська мова (Фонетика. Лексикологія)
 • Загальне мовознавство
 • Українська мова (лінгвістичний інструментарій наукових досліджень)
 • Актуальні проблеми української неології
 • Мовотворчість українських поетів ХІХ–ХХІ ст.
 • Теорія і практика сучасної лексикографії

Автор понад 200 публікацій. Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Вокальчук Г.М. Неологія Тараса Шевченка (лексикографічна інтерпретація)». Територія мови Тараса Шевченка: Монографія / [С.Я. Єрмоленко, Г.М. Вокальчук, А.Ю. Ганжа, Л.П. Гнатюк, Г.М. Сюта]; за ред. С.Я. Єрмоленко. К., 2016. С. 212–289; 328–331 (особистий внесок – 3,5 д.а.).
 2. Вокальчук Г.М., Радько О.Г. Індивідуально-авторські прикметники в поетичному дискурсі ХХ–ХХІ сторіч (лексикографічний аспект): монографія. Луцьк: Терен, 2017. 388 с. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» ; вип. 8) (особистий внесок – 4,5 д.а.).
 3. Вокальчук Г.М., Максимчук В.В. Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф»: історія, здобутки, перспективи. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини: монографія / В.В.Максимчук ; за ред. Г.М.Вокальчук. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. С. 8–26 (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія»; вип. 7).
 4. Сучасна українська літературна мова: Вправи. Завдання. За творами Т.Г.Шевченка: навч. посіб. / [Н.А.Адах, Г.М.Вокальчук, Є.Л.Вокальчук та ін.] ; за ред. Г.М.Вокальчук, В.М.Мойсієнка. К. : ВЦ «Академія», 2016. 224 с. (Серія «Альма-матер») (особистий внесок – 0,7 д.а.).
 5. Кафедра української мови імені професора К.Ф.Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету (серпень 2010–2015 рр.) / Г.М.Вокальчук // Кафедра української мови РДГУ: 75 років науково-освітньої історії: монографія; відп. ред. Г.М.Вокальчук, О.О.Кузьмич // Лінгвістичні студії молодих дослідників: зб. наук. пр. пам’яті проф. К.Ф.Шульжука. Рівне : РДГУ, 2017–2018. Вип. 8–9. С. 49–66.
 6. Сучасна українська мова (Фонетика. Фонологія. Орфоепія): методичні рекомендації для підготовки до практичних і лабораторних занять / уклад. Г.М.Вокальчук, Н.В.Гаврилюк. Рівне: РДГУ, 2015. 80 с.
 7. Сучасна українська мова (Фонетика. Фонологія. Орфоепія): навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / уклад. Г.М.Вокальчук, Н.В.Гаврилюк. Вид. 2-ге, перероб. Рівне : РДГУ, 2018. 64 с.
 8. Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 035 «Філологія» для предметного напряму «Українська мова» : навчально-методичний посібник / Уклад. : Вокальчук Г.М., Совтис Н.М., Кірілкова Н.В., Кузьмич О.О., Ричагівська Ю.Є. Рівне: РДГУ, 2018. 26 с.
 9. Програми дисциплін підсумкової атестації : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту україн. філол. спец. 014 «Середня освіта (українська мова і література)», 035 «Філологія (українська мова та література)» / відп. ред. Г. М. Вокальчук. Рівне: РДГУ, 2018. 54 с. (У співавторстві з Н. А. Адах, Н. В. Гаврилюк, Г. М. Вокальчук, Є. Л. Вокальчук, Н. В. Кірілковою, О. О. Кузьмич, Ю. Є. Ричагівською, Н. М. Совтис, Т. М. Шкарбан, Н. П. Щербачук).
 10. Сучасна польська мова. Лексикологія: навчально-методичний посібник / Уклад. : Совтис Н. М., Вокальчук Г. М., Адах Н. А., Гаврилюк Н. В. Рівне: РДГУ, 2018. 28 с.

 Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Вокальчук Г., Адах Н. Ювілей берегині українського слова професора С.Я. Єрмоленко. Лінгвістичні студії молодих дослідників. Рівне: РДГУ, 2017–2018. Вип. 8–9. С. 194 –196.
 2. Вокальчук Г. Колективна монографія «Кафедра української мови РДГУ: 75 років науково-освітньої історії» – науковий проект кафедри української мови імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. Лінгвістичні студії молодих дослідників. Рівне: РДГУ, 2017–2018. Вип. 8–9. С. 4–7 .
 3. Вокальчук Г., Вокальчук Є. Матеріали до «Словника авторських лексичних новотворів у сучасній українській поезії»: Неологія Тамари Севернюк. Лінгвістичні студії молодих дослідників. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 8. С. 127–134.
 4. Вокальчук Г. М., Вокальчук Є. Л. Основні вектори наукового пошуку в царині української індивідуально-авторської неографії (із досвіду роботи неологів Рівненщини). IX Міжнародний конгрес україністів (Київ, 25–29 червня 2018 р.): Зб. матеріалів. К.: ІМФЕ, 2018. С. 371–384.
 5. Вокальчук Г.М., Вокальчук Є.Л. Неологічні експерименти Петра Велесика. Проблеми лінгвістичної семантики: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (21 листопада 2019 року). Збірник матеріалів. Рівне: РДГУ, 2019. С. 92–95.
 6. Вокальчук Г., Перець О. Труднощі лексикографічного опису авторських неологізмів сучасних українських поетів. Лінгвістичні студії молодих дослідників. Рівне: РДГУ. Вип. 10. 2019. С. 92–102.

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 1. Адах Н.В. Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Н. В. Адах; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2008.
 2. Гаврилюк Н.В. Словотворчість поетів-неокласиків у контексті поетичного мовлення 20–30 рр. XX років : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Н. В. Гаврилюк; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010.
 3. Максимчук В.В. Лексичні новотвори поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ сторіч : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / В. В. Максимчук; Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010.
 4. .Семенюк О.В. Лексичні новотвори Павла Тичини: структура, семантика, лексикографічно-часові параметри: дис. … к.філол.н. зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Луцьк, 2015.
 5. Радько О.Г. Індивідуально-авторські назви статичних ознак в українській поезії ХХ сторіччя: дис. … к.філол.н. зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Луцьк, 2017.

 Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

Керувала науковими роботами студентів – переможців конкурсів студентських наукових робіт з української мови, літератури та методики їх викладання: Мартинюк О. Ю. – І місце за дослідження «Словотворчість поетів Нью-Йоркської групи» (м. Камянець-Подільський, Національний університет імені Івана Огієнка, 2013 р.); Гайдук О. В. – І місце за дослідження «Неологія Валер’яна Поліщука» (м. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2014 р.).

Нагороди: нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України» (2006 р.); почесна грамота Рівненської обласної ради (2010 р.); Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2013); Премія голови Рівненської обласної державної адміністації та голови Рівненської обласної ради за високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток освітньої галузі області (2014); Почесна грамота Рівненської обласної ради (2015 р.).