Пелех Юрій Володимирович

Посада: професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи; проректор з науково-педагогічної роботи європейської інтеграції та інновацій

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

 Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0002-1737-4557 

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193958631

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=wN29zn8AAAAJ&hl=uk&oi=ao

Контакти: e-mail: pelekhyurii@ukr.net  

Сфера наукових інтересів: аксіопедагогіка, теорія і методика викладання у вищій школі, педагогіка вищої школи, управління навчальними закладами

Біографія:

Народився на Житомирщині. У 1989 році із золотою медаллю закінчив Ярунську загальноосвітню школу Новоград-Волинського району Житомирської області і вступив на навчання до Рівненського державного педагогічного інституту.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний педагогічний інститут, 1994 р. «Педагогіка і методика початкового навчання. Музика»; вчитель початкових класів і музики.

Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука, 2010 р. «Менеджмент організацій», менеджер-економіст.

Стаж роботи: 26 років

 Кар’єрний ріст

Під час навчання в інституті працював учителем початкових класів у Ярунській загальноосвітній школі та вчителем музики у Гірківській загальноосвітній школі Новоград-Волинського району Житомирської області.

З 1994 року працював  на кафедрі педагогіки Рівненського економіко-гуманітарного інституту,  обіймав посади асистента (1994), викладача (1995), старшого викладача (1996).

У 1994 році – здобувач Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України.

З 1999 року – доцент кафедри початкового навчання Рівненського економіко-гуманітарного інституту (нині Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука).

З 1996 до 1997 року – завідувач кафедри педагогіки Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

З 1997 року – проректор з міжнародних зв’язків Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

З 2002 року – проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

З 2008 року – Радник голови державної служби інтелектуальної власності України.

З 2006 по 2009 рік – докторант Інституту вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України. У 2010 році також здобув вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент» (кваліфікація «менеджер-економіст»). У 2011 році йому присуджено вчене звання професор. З лютого 2013 – директор Навчально-наукового інституту дистанційної освіти, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, завідувач кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування. З травня 2015 року – проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи РДГУ. За період роботи на керівних посадах був неодноразово запрошений до роботи у складі Державної інспекції навчальних закладів та у експертних комісіях МОН України.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні основи організації позакласної виховної роботи зі старшокласниками в загальноосвітній середній школі» (1997 р.) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Докторська дисертація на тему «Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (011 Освітні, педагогічні науки).

Наукові та професійні досягнення:

 • Участь у міжнародному українсько-польському проекті «Молоді та креативні – індустрії для взаємодії української та польської молоді» (з 2016р.).
 • Участь у міжнародному освітньому проекті «Erazmus+з українськими університетами» (Проект № 2017-1-PL01-KA107-035904 ), де задіяні 16 університетів України та 26 університетів із зарубіжних країн. Прямий партнер – Жешувський університет (Республіка Польща) (2017–2022 рр.).
 • Член наукової ради трьох всеукраїнських фахових видань та 7 міжнародних наукових видань (4 – включено до міжнародних наукометричних баз Scopus, WoS, Copernicus, Open Journal та ін.), зокрема:
 • Journal «Problems of Education in the 21st Century» Lithuania (2011- до т. часу) (Рецензування збірника, WoS).
 • «Edukacyjna Analiza Transakcyjna» (2017- до т. часу) (Рецензування збірника).
 • Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. / Рівнен. обл. ін.-т після диплом. пед. освіти, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. (2011- до т. часу.) (Член редколегії).
 • Духовність особистості: методологія, теорія і практика / Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (2011- до т. часу) (Член редколегії).
 • «Švietimas: politika, vadyba, kokybė» (Образование: политика, менеджмент, качество) (Член редколегії).
 • Член спеціалізованих вчених рад:
 • К 47.053.01 за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти (РДГУ). (Наказ МОН України від 29.12.2014 р. № 1528 з 2014 до 2016 рр.).
 • К 47.104.08 за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (НУВГП). (Наказом МОН України від 29.09.2014 р. № 1081 з 2014 до 2016 рр.).
 • Д 26.062.15 за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (Національний авіаційний університет). (Наказ МОН від 13.07.2015 р. N 747).
 • Голова спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті (2016 р. по т. ч.).
 • Проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи НУВГП (Національного університету водного господарства та природокористування) (2014-2015 рр.).
 • Проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи РДГУ (Рівненського державного гуманітарного університету) (2015 р. – 2020 р.). З 2020 року проректор з науково-педагогічної роботи, європейської інтеграції та інновацій РДГУ.
 • Голова обласної організації ВПП «Зелений тризуб» (з 2014 й дотепер).
 • Радник голови Державної служби інтелектуальної власності України з 2008 по 2016 рр.
 • Керівництво проблемною групою студентів на кафедрі педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи «Аксіопедагогічні засади розвитку майбутнього вчителя» (затверджено протоколом кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи РДГУ №7 від 06.09.2018 р.).
 • Виступає офіційним опонентом дисертаційних досліджень.

 Участь у держбюджетних темах:

Науковий керівник наукової теми «Теоретико-методологічні засади становлення та розвитку аксіопедагогіки на сучасному етапі гуманізації системи освіти України» (№ держреєстрацї 0118U006318 в УкрІНТЕІ, роки виконання 2018 – 2023 рр.).

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Педагогіка вищої школи
 • Управління навчальним закладом
 • Теорія і методика викладання у вищій школі

Автор понад 150 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Pelekh Y. V. Oksentiuk N. V. The role of personality resources in cultivating self-efficacy in ukrainian students [Electronic resource]. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin (Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta). 2016. Access mode: http://en.vestnik.nspu.ru/article/203 .
 2. Andrii Lytvyn, Vitalii Lytvyn, Larysa Rudenko, Yuriy Pelekh and others. Informatization of technical vocational schools: Theoretical foundations and practical approaches. Education and Information Technologies. First Online : 08 August 2019.
 3. Yanitskij M. S., Seryj A. V., Braun O. A., Pelekh Y. and others. The value orientations system of Generation Z : social, cultural and demographic determinant. Siberian Journal of Psychology. 2019. № 72. Р. 46 – 67.
 4. Shevtsiv Z., Pelekh Y., Filonenko M., Grygus I., & Zukow W. Development of Primary School Sports Trainers’ Inclusive Competences in Two Physical Education Programs : Comparative Analysis. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. 9(1). Р. 166-178.
 5. Bekh, I., Pelekh, Y. Genesis- modeling method in the educational process. Journal of History Culture and Art Research. 20 Supplement Issue 2. 2020 r.
 6. Mykhalchuk Nataliia, Pelekh Yurii. The empirical research of the professional reliability of 550 doctors during the COVID-19 pandemic in Ukraine. Balneo Research Journal. 2020. 11(3). Р. 393–404.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Професійний успіх у контексті стратегії сталого розвитку: освіта, економіка, екологія : монографія / [М. Б. Євтух та ін. ; упоряд.: Н. О. Терентьєва, Л. Г. Горяна] ; Міжнар. акад. культури безпеки, екології та здоров’я [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2018. 410 с. (Авторський внесок 7%; С. 45–74).
 2. Пелех Ю. В. Система цінностей майбутнього фахівця і його місце на сучасному ринку праці : монографія / Ю. В. Пелех, Д. Кукла. Рівне : Волинські обереги, 2019. 184 с. (Авторський внесок 80%).
 3. Проведення процедури акредитації напряму підготовки: методичні рекомендації / Упоряд.: Ю. В. Пелех, О. А. Байло ; Міністерство освіти і науки України, Рівнен. держ. гуман. ун-т. Рівне, 2018. 58 с. (Рекомендовано до друку вченою радою РДГУ, протокол № 5 від 31 травня 2018 р.).
 4. Проведення процедури акредитації освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти: методичні рекомендації / Упоряд.: Ю. В. Пелех, О. А. Байло; Міністерство освіти і науки України, Рівнен. держ. гуман. ун-т. Рівне, 2018. 42 с. (Рекомендовано до друку вченою радою РДГУ, протокол № 5 від 31 травня 2018 р.).
 5. Проведення процедури акредитації освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти: методичні рекомендації / Упоряд.: Ю. В. Пелех, О. А. Байло; Міністерство освіти і науки України, Рівнен. держ. гуман. ун-т. – 2-ге вид. перероб. і допов. Рівне, 2018. 55 с. (Рекомендовано до друку вченою радою РДГУ, протокол № 8 від 27 вересня 2018 р.).

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Пелех Ю. В. Непеляк М.С. Глобалізаційний вимір сучасного вищого навчального закладу: інноваційний погляд. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2017. Вип.17 (60). С. 22–25.
 2. Петренко О. Б., Пелех Ю. В., Пелех Л. Р. Інноваційне управління вищими навчальними закладами: теоретичний аналіз проблеми. Інноватика у вихованні. 2017. №5. С. 31–40.
 3. Пелех Ю. В. Формування вчителя майбутнього : аксіологічний контекст. Інноватика у вихованні. Вип. 6. С. 34 – 46.
 4. Pełech Jurij, Juzyk Оlha. Cechy przygotowania zawodowego nauczycieli informatyki w Polsce. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. 2018. №1 (60). С. 248–254.
 5. Рогоза В. В., Пелех Ю. В. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів природничих наук у процесі професійної підготовки: формувальний етап. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. 2020. №3. С. 114–119.
 6. O ROLI OSOBOWOŚCI W PODEJŚCIACH DO BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA LUDZI Z OGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI / Y. Pelekh, N. Oksentiuk // Journal of Education, Health and Sport. 2017. Vol. 7, №1. P. 259-271.
 7. Pelekh Y., Klymchuk О. Teoretyczne i praktyczne przesłanki zwrócenia do teorii aksjologicznej szkolenia zawodowego pielęgniarek. Journal of Education, Health and Sport. 2017. 7(11). P. 419–430.
 8. Demianuk V., Pelekh Y. Experimental verification of the development of college students’ value professional orientation. Journal of Education, Health and Sport. Bydgoszcz, 2019. NR 9(1). P. 495–518.
 9. Яницкий М. С. Идентичность как динамическая иерархическая система: социальный и культурный контекст формирования /  М. С. Яницкий; А. В. Серый; О. А. Браун; Ю. В. Пелех; О. В. Маслова и др. // Kemerovo State University Bulletin. Т. 74. Вип. 2.
 10. Bekh I., Pelekh Y. Genesis-modeling method in the educational process. Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес: сборник с доклади втора научно-практическа конференция (г. Плевен, 9 октомври 2020 г.). Плевен, 2020. С. 17–30.
 11. Пелех Ю. Якість і реформи чи «кредитна» імітація? Освіта.ua: сайт про освіту в Україні та за кордоном. URL: http://osvita.ua/vnz/reform/78646/. Дата перегляду : 29.12.2020 р.
 12. Пелех Ю. В., Шетеля Н. І. Сучасна культурна ситуація та її вплив на галузь культури і мистецтв. Грааль науки: за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції «An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity» (м. Вінниця (Україна), м. Відень (Австрія), 19 лютого 2021 р.). 2021. №1 (лютий 2021 р.). С. 425–427.

 Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 1. Шевців Зоя Михайлівна. Дисертація «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук з спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Захищена на спеціалізованій вченій раді Д47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 30.01.2018 р.
 2. Борейчук Анна Вікторівна. Дисертація «Формування освітніх компетентностей майбутніх юристів у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Захищена на спеціалізованій вченій раді К47.104.08 у Національному університеті водного господарства та природокористування, 14.06.2018 р.
 3. Юрчук Олексій Іванович. Дисертація «Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в дошкільних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Захищена на спеціалізованій вченій раді Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 04.04.2019 р.
 4. Дем’янюк Віктор Володимирович. Дисертація «Формування у майбутніх спеціалістів з бухгалтерського обліку ціннісних професійних орієнтацій у фаховій підготовці» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Захищена на спеціалізованій вченій раді Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 07.11.2019 р.
 5. Рогоза Валентин Володимирович. Дисертація «Педагогічні умови формування екологічних цінностей майбутніх учителів природничих наук у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Захищена на спеціалізованій вченій раді Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 26.01.2021 р.

Нагороди:  Нагрудний знак «К. Д. Ушинський», Почесні грамоти АПН України (2000, 2002), МОН України (2001, 2008), Рівненської облдержадміністрації та обласної ради; знаком Відмінник освіти України (2002), Подякою Прем’єр-міністра України та Посольства України в Естонії.

За результатами рейтингу Всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Освіта» професор Пелех Ю.В. визнаний кращим освітянином 2009 року. За результатами рейтингу науково-педагогічної активності науково-педагогічних працівників РДГУ увійшов до першої п’ятірки.

 Підвищення кваліфікації

 1. Національна академія педагогічних наук України; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво СП 35830447/1023-17. Тема «Розвиток управлінської компетентності керівних кадрів вищих навчальних закладів» від 18 березня 2017 р.
 2. Вища школа Уні-Терра в Познані (Республіка Польща). Сертифікат №51/19 (від 25.04.2019 р. до 25.10.2019 р.) від 25 жовтня 2019 р.