Петренко Сергій Вікторович

 Посада: доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0002-5311-0743

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=5td6cuQAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Web of Science(WoS) https://app.webofknowledge.com/author/record/377345 

Контакти: e-mail: serhii.petrenko@rshu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: програмування, мови програмування, організація дистанційного навчання, навчання на платформі Moodle.

Біографія:

Народився у м. Здолбунів Рівненської області. У 2007 році закінчив з золотою медаллю ЗОШ № 1 м. Здолбунів Рівненської області.

Інформація про вищу освіту:

Рівненський державний гуманітарний університет 2012 р., спеціальність «Інформатика», кваліфікація «Інформатик. Викладач інформатики. Спеціаліст з інформатики».

Стаж роботи: 9 років.

Кар’єрний ріст: Науково-педагогічну діяльність розпочав у 2012 р. викладачем кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики РДГУ. У 2012-2015 рр. – навчання в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Викладач, старший викладач, з 2018 р. й дотепер – доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики РДГУ. Практичний досвід розробки програмного забезпечення на посаді Senior Software Engineer та управління ІТ-проєктами (8 років).

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Система Delphi як засіб формування ІКТ-компетентностей майбутнього вчителя інформатики початкової школи у навчанні візуального програмування» (2016). 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (011 Освітні, педагогічні науки).

Наукові та професійні досягнення:

Науковий співробітник Науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України (2015-2018).

Член редколегії фахового збірника наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (Категорія Б; Індекс Copernicus) (2015-2021) (https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/about/editorialTeam).

Науковий співробітник регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ (з 2018 року і дотепер).

Участь у держбюджетних темах:

Молодший науковий співробітник держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні: досвід, реалії, перспективи» (№ держреєстрації: 0115U000268) Фундаментальна (2015-2017).

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • «Операційні системи та системне програмування»
 • «Системи управління базами даних»
 • «Технології кросплатформенного програмування»
 • «Візуальне програмування»
 • «Технології дистанційного і змішаного навчання»

 Автор понад 40 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

Петренко С. Оптимізація й аналіз результатів використання LMS Moodle у системі змішаного навчання в університеті. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 61, № 5 (2017). С.140–150. Web of Science.

 

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Петренко С. В. Використання ІКТ у виховному процесі як інноватика. Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти : монографія / Баліка Л. М., Бісовецька Л. А., Бричок С. Б., Гриневич М. Н., Гринькова Н. М., Грицюк Н. Й., Карпенчук С. Г., Климчук В. В., Кособуцька Г. П., Опанасюк В. В., Павелків О. М., Павелків Р. В., Петренко О. Б., ПетренкоС. В., Примак О. М., Пустовіт Г. П., Рабешко О. М., Сойчук Р. М., Стельмашук Ж. Г., Ціпан Т. Т.; за наук. ред. О. Б. Петренко . – Рівне : О. Зень, 2017. С. 325-341. (25 с., 1,07 д.а.).
 2. Петренко С. В. Масові відкриті онлайн-курси (МВОК): переваги й недоліки. Підготовка майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності: монографія / за заг. ред.: Войтовича І.С. / упоряд. Гнедко Н.М. Луцьк, 2020. 277 с. С.29-50. (1,22 д.а.).
 3. Петренко С. В. Візуальне програмування. Навчально-методичний посібник. Рівне: О. Зень, 2017. 122 с.

 Публікації у наукових виданнях:

 1. Петренко С.В. Активні форми навчання у вищій школі: актуалізація інноваційного досвіду США. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. С.161–171.
 2. Petrenko S. Treating of the concept «ICT competitiveness of the pedagogue» by foreign and Ukrainian scientists: comparative analysis. Порівняльно-педагогічні студії. 2017. № 2 (32). С. 17–23.
 3. Петренко С.В. Інформаційно-цифрова компетентність учня у контексті формування нової української школи. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 6. С.144–157.
 4. Петренко С.В. Gamification як інноваційна освітня технологія. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 7. Том 2. С.177–185.
 5. Петренко С.В. Формування творчої особистості майбутнього учителя Нової української школи: актуалізація ідей В. О. Сухомлинського. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 8. С.193–201.
 6. Петренко С.В. Формування ІКТ-компетентностей у фінській освіті як система: ступеневий аналіз. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 9. С. 209-218.
 7. Петренко С. Аспекти професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи в закладах вищої освіти Фінляндії: формування інформаційно-комунікаційної компетентності. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 10. С. 213–220.
 8. Петренко С.В. Сутність та особливості українських платформ масових відкритих онлайн-курсів (МВОК). Інноватика у вихованні. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 11 Том 1. С.165–173.
 9. Петренко С., Павелків О. Організація дистанційного навчання в умовах пандемії  COVІD-19: аналіз  міжнародного  досвіду Європейських країн. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2021. Вип. 13. Том 2. С.137–152.
 10. Петренко С.В. Ключові аспекти інтеграції BigBlueButton з LMS Moodle. Огляд функціональних можливостей системи он-лайн конференцій. П’ята міжнародна наук.-практ. конференція «MoodleMoot Ukraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 26-27 травня 2017 р., м. Київ) : тези доповідей. К. : КНУБА, С. 36. URL: http://2017.moodlemoot.in.ua/pluginfile.php/2559/mod_resource/content/3/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20MoodleMoot-2017.pdf
 11. Петренко С.В. Особливості використання Gamification в LMS Moodle. «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей шостої міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, КНУБА, 25 травня 2018 р.):. К.: КНУБА, 2018. С. 31. URL: http://2018.moodlemoot.in.ua/pluginfile.php/37/mod_resource/content/4/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20MoodleMoot-2018.pdf
 12. Петренко С.В. General Data Protection Regulation (GDPR) та захист даних в LMS Moodle. MoodleMoot Ukraine Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». URL: http://2019.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=32
 13. Петренко С.В. Роль інформатичної компетентності у ресурсному забезпеченні підготовки майбутніх фахівців Сучасна парадигма неперервності розвитку вищої школи в умовах трансформації освітнього простору: Електронний збірник матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної конференції. Рівне: РДГУ. 2020. С.74–78. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1d4H-RSY0okmufZp3YIui5NOWWEaulsbO/view
 14. Petrenko S., Petrenko I. Formation of primary school classroom space in the convention of the covid-19 pandemic. ISBN – 978-9-40361-464-9 The VII International Science Conference «Modern science and practice», March 26 – 27, 2021, Boston, USA. Р. 54–55. URL: https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2021/03/VII-Conference-Modern-science-and-practice.pdf

 Авторські свідоцтва:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Навчально-методичний посібник «Візуальне програмування» № 75061. Дата видачі 6.12. 2017.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Монографія «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» № 79504. Дата видачі 1.06. 2018.

Нагороди: Почесна грамота НАПН України (2019), Почесна грамота РДГУ «Науковець РДГУ -2020» (2021).

 Підвищення кваліфікації:

 • Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти Тема: «Використання ІКТ в організації освітньої й проєктної діяльності сучасних закладів освіти.». Сертифікат про стажування ПС 02139765/6-19 від 16.12.2019 р.
 • Очно-дистанційне наукове міжнародне стажування для українських науковців у економічному Відділенні в м. Щецин Вищої школи Банкової Познані (WSB), Польща (180 год., 6 кредитів ЕСТS), 18.01.2017 р. – 18.04.2017 р. Сертифікат SZ