Гудовсек Оксана Анатоліївна

Посада: доцент кафедри педагогіки початкової, інклюзивної, вищої освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0933-7684

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57218830949&zone=

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=kfTM2a8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Web of Science(WoS) https://app.webofknowledge.com/author/search?lang=en_US&SID=E48cKO44WR8aLZk5BqC

Контакти: e-mail: oksana.hudovsek@rshu.edu.ua

Сфера наукових інтересів: історія освіти і виховання; технологія та методологія наукових досліджень; мистецька педагогіка, естетичне виховання, позашкільна освіта.

Біографія:

Народилася у м.Рівне. У 1995 році закінчила ЗОШ № 3 м. Рівного.

Інформація про вищу освіту:

Рівненський державний гуманітарний університет. 2000 р., спеціальність «Початкове навчання та образотворче мистецтво», кваліфікація вчитель початкового навчання і образотворчого мистецтва; 2002 р, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація магістр початкової освіти, викладач педагогіки початкового навчання у ВНЗ.

Навчалася в аспірантурі (2006–2009) за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Стаж роботи: 20 років.

Кар’єрний ріст

Трудову діяльність розпочала у 2001 р. вчителькою української мови в початкових класах у НВК №12 м. Рівного, наукову діяльність – у 2003 р. – викладачем кафедри педагогіки початкового навчання за сумісництвом. З 2003 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах викладача, старшого викладача, доцента, заступника декана педагогічного факультету.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Становлення і розвиток естетичного виховання учнів у позашкільних закладах України (1954-1991 рр.) (2011 р.). 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові та професійні досягнення:

Член «Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського», посвідчення №27 від 15 червня 2021 р.

Заступник декана педагогічного факультету з навчальної роботи з 2019 і до цього часу (Наказ № 27-01-01 від 23.08.2019.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 в РДГУ (з 2016- й дотепер).

Відповідальна особа за атестацію здобувачів PhD (Наказ № 12-01-01 від 01.06.2020).

Член спеціалізованих вчених рад:

Д 47.053.01 в РДГУ із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. (Наказ Міністерства освіти і науки України 22.12.2016 № 1604).

Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» педагогічного факультету «Теоретичні та практичні проблеми педагогіки початкової школи» .

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Освітній процес в історичному вимірі.
 • Технологічні аспекти роботи над дисертацією.
 • Основи педагогіки зі вступом до спеціальності.
 • Основи педагогіки.
 • Основи педмайстерності.
 • Українська етнопедагогіка.

Автор понад 50 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

1. Kiselova1 M., Hudovsek O., BykovaS., TsybanykO., Chagovets A. International Cooperation among Tertiary Educational Institutions: Trends and Prospects. International Journal of Higher Education. 2020. No. 7. Vol. 9. S. 355–366 (Scopus)  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090375654&origin=resultslist

2. Bakhmat N., Krasiuk L., Kovtun N., Hudovsek O., Нatіuк mdevelopment and testing new content and forms of organization of pedagogical internship of future primary teachers (Розробка та апробація нового змісту та шляхів організації педагогічного стажування майбутніх учителів початкових класів), Laplage em revista vol.7, n. Extra B, May -Aug. 2021, p.77-87 (WOS) (Бразія) https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/886/814

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Гудовсек О.А. Естетичне виховання майбутніх учителів початкової школи. /Професійна підготовка майбутніх педагогів: теорія та практика : монографія / Боровець О.В., Бричок С.Б., Веремчук А.П., Гудовсек О.А., Колупаєва Т.Є., Міщеня О.М., Сойчук Р.Л., Третяк О.М., Шевців З. М., Яковишина Т. В.; за наук. ред. Р. Л. Сойчук. Рівне : О. Зень, 2020. 240 с. С. 89–107.
 2. Педагогічна майстерність. Матеріали на допомогу студентам спеціальності «Початкова освіта» заочної форми навчання. [укл. Гудовсек О.А.]. Рівне.: РДГУ, 2016. 83 с.
 3. Організація і управління в початковій школі: опорний конспект лекцій. [укл. Гудовсек О.А.] Рівне.: РДГУ, 2017. 38 с.
 4. Українська етнопедагогіка: опорний конспект лекцій / [укл. Гудовсек О.А.] Рівне.: РДГУ, 2018 37 с.
 5. Методичні рекомендації здобувачам наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук у спеціалізованих вчених радах / автор-упор. О. А. Гудовсек; РДГУ Рівне 120 с. (Затверджено на засіданні Вченої ради РДГУ, протокол № 5 від 27 квітня 2017 р.).
 6. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) у Рівненському державному гуманітарному університеті/ автор-упор. О. А. Гудовсек; РДГУ. Рівне, 2020. 85с. (Затверджено на засіданні Вченої ради РДГУ, протокол № 6 від 25 червня 2020 р.).

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Bakhmat , Krasiuk L., Kovtun N., Hudovsek O., Нnatіuк M. Desenvolvimento e teste de novos conteúdos e formas de organização do estágio pedagógico de futuros professores primários. Laplage em Revista (International), vol.7, n. Extra B, May -Aug. 2021, p.77-87
 2. Гудовсек О.А. Інноваційна технологія диференційованого навчання Світлани Логачевської. Іноватика у вихованні : Збірник наукових праць – Вип. 3. – Рівне: РДГУ, 2016. – С.52-57
 3. Гудовсек О.А. Професійна підготовка майбутніх педагогів позашкільної освіти до роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 4 / упоряд. О. Б. Петренко – Рівне : РДГУ, 2016. – С.150-157
 4. Гудовсек О.А. Проблема підготовки учителів образотворчого мистецтва в Україні: стан дослідженості. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 5 / упоряд. О. Б. Петренко – Рівне : РДГУ, 2017. – С.138-150
 5. Гудовсек О.А. Стан дослідженості проблеми підготовки майбутніх учителів галузі мистецтво в Україні. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 7. / упоряд. О. Б. Петренко – Рівне : РДГУ, 2018. – С.74-82
 6. Гудовсек О.А. Професійна підготовка вчителів образотворчого мистецтва в країнах Європи. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 8. / упоряд. О. Б. Петренко – Рівне : РДГУ, 2018. – С.157-167.
 7. Гудовсек О.А. Історіографічний аспект дослідження проблеми підготовки вчителів образотворчого мистецтва в Україні. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 9. / упоряд. О. Б. Петренко – Рівне : РДГУ, 2019. С.145-152.
 8. Гудовсек О.А. Система позашкільної освіти дітей та молоді Рівненщини в другій половині ХХ ст. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 11. / упоряд. О. Б. Петренко – Рівне : РДГУ, 2020. С.92-100
 9. Гудовсек О.А. Сучасні підходи до естетичного виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 12 / упоряд. О. Б. Петренко – Рівне : РДГУ, 2020. С.105-109

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

Керівництво студенткою 3 курсу (група ПІ – 31) педагогічного факультету спеціальності «Початкова освіта» Козік Оленою, яка зайняла 1 місце у І етапі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки, 2017 р.

Нагороди: Почесна грамота Рівненського державного гуманітарного університету (Наказ 39-04-01 від 06 березня 2019); Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (Наказ №47-з від 26 травня 2020); Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (Наказ № 137 від 12 травня 2021).

Підвищення кваліфікації.

 1. Університет Уні-Терра м. Познань (Польща) Тема «Сучасні технології та інноваційні методи організації освітнього процесу у Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu» (з 01.10.2020 р. до 01.03. 2021 р.) 180 годин. Сертифікат № 59/2021 від 01.03.2021  р.
 2. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тема «Сучасні технології та інноваційні методи організації освітнього процесу у вищій школі» (з 01.03.21 р. по 24.04.21 р.) 180 годин. Довідка № 147-33/103 від 11.05.2021  р.
 3. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Тема семінару «Реформування вищої освіти; європейські орієнтири та вітчизняні реалії» (з 17.05.21 по 28.05.21) 60 годин. Сертифікат н/с №038 (Наказ №13 – «К/А» від 5 травня 2021 р).
 • «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія» (60 год., сертифікат від 3 березня 2019 року).
 • Онлайн-курс Prometeus «Наукова комунікація в цифрову епоху» (90 год., сертифікат від 6 листопада 2020).
 • Дистанційний курс Тренінг «Створення дистанційних курсів на платформі Moodlе» (15 год., сертифікат від 23 листопада 2020).