Литвиненко Світлана Анатоліївна

 Посада: професор кафедри практичної психології та психотерапії

 Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

 Вчене звання: професор

 Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7736-2152

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=q2In4y4AAAAJ&hl=uk&oi=ao

 Контакти: e-mail: sa.litv50@gmail.com

Сфера наукових інтересів: проблеми соціальної педагогіки і педагогіки вищої школи; соціалізація і виховання дітей молодшого шкільного віку; практична психологія та психотерапія.

 Біографія:

Народилася 8 квітня 1967 року в м. Рівному. Закінчила педагогічний інститут у 1989 році та одержала диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання з додатковою спеціальністю музика».

 Інформація про вищу освіту:

Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, спеціальність «Вчитель початкових класів, вчитель музики» (1984 р.).

Навчалася в аспірантурі (1991–1994) та докторантурі (1999–2002) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 Стаж роботи: 25 років.

 Кар’єрний ріст

Працювала вчителем початкових класів у СШ № 18 м. Рівного (1989-1993). З 1994-1996 рр. – викладач, старший викладач кафедри загальної психології Рівненського державного педагогічного інституту; 1996-1999 рр. – доцент кафедри загальної психології Рівненського державного педагогічного інституту; 1999-2002 рр. – навчання в докторантурі Рівненського державного гуманітарного університету; 2002-2006 рр. – доцент кафедри вікової і педагогічної психології; 2006-2011 рр. – професор кафедри вікової і педагогічної психології; з 2011 р. – професор кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету.

 Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Українська народна казка як засіб гуманістичного виховання молодших школярів» (1994 р.). 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Докторська дисертація на тему «Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності» (2005 р.). 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 Наукові та професійні досягнення:

Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ (з 2011 до теперішнього часу);
 2. Психологія: реальність і перспектива. Збірник наукових праць РДГУ (з вересня 2016 року до теперішнього часу) Серія КВ № 18713-7513Р) (Категорія Б).

Член спеціалізованих вчених Рад із захисту кандидатських дисертацій:

 1. К. 47.104.08, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне ( з 2014 і до теперішнього часу);
 2. Д 47.053.01, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне (з 2014 і до теперішнього часу).
 • Член Української спілки психотерапевтів, навчальний терапевт за методом символдрами Інституту розвитку символдрами та глибинної психотерапії (з 2013 року по теперішній час).
 • Активна участь у проведенні майстер класів у рамках проведення тижнів психології (20-24.04.2015, 24-28.04.2017, 23.04 – 27.04.2018 р.),фестивалю психології «Гамаюн» (2015 р.).
 • Практика психологічної допомоги. Навчальний терапевт за методом кататимно-імагінативної терапії, сімейний системний психотерапевт (з 2016 року по теперішній час).
 • Виступає офіційним опонентом дисертаційних досліджень.

 Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Проблеми виховання у вітчизняній та зарубіжній педагогіці;
 • Методи ігрової корекції;
 • Ігротерапія;
 • Кризова психологія.

Автор понад 140 публікацій. Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Литвиненко С.А. Соціально-педагогічна підготовка майбутнього вчителя.Одеса: СВД Черкасов М.П.; Рівне: РДГУ, 2004. 302 с.
 2. Литвиненко С.А. Основи ігротерапії: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. Одеса: ПНЦ АПН України, 2007. 199 с.
 3. Литвиненко С.А. Основи соціально-педагогічної діяльності: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. Одеса: ПНЦ АПН України, 2007. 187 с. (Гриф МОН «Рекомендовано»).
 4. Литвиненко С.А. Ігротерапія. К.: Шкільний світ, 2010. 128 с.
 5. Психологічні основи використання інтерактивних технологій навчання у підготовці майбутніх учителів. Психологічні основи забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі. Колективна монографія / за ред. В. М. Ямницького, К. В. Джеджери, передмова та післямова Р. В. Павелківа. Рівне: О.Зень, 2015. 183 с. (15 с.)
 6. Литвиненко С.А. Основи ігротерапії: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. Рівне, 2017. 135 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Литвиненко С.А. Сучасні технології організації навчального процесу в підготовці майбутніх учителів початкових класів. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. № 2 (14). С.181-188
 2. Литвиненко С.А., Долинський Б.Т. Проектування індивідуальної освітньої траєкторії у процесі навчання майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Одеса. 2015. №2. С.25-30.
 3. Литвиненко С.А. Сучасні технології організації навчального процесу у вищій школі. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М.Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2015. Вип. 19. С. 121-125.
 4. Литвиненко С.А., Ямницький В.М. Формування професійної ідентичності майбутніх учителів. Психологія: реальність і перспективи. РДГУ, 2017. Вип. 8. С. 167-171.
 5. Литвиненко С.А. Феномен гри в сутнісно-буттєвому вимірі. Психологія: реальність і перспективи. РДГУ, 2018. Вип. 11. С. 90-95.
 6. Литвиненко С.А. Соціально-педагогічні аспекти діяльності вихователя закладу дошкільної освіти. Нова педагогічна думка. Рівне: ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2018. № 3 (95). С. 85-87 (ISSN 2520-6427 Index Copernicus).
 7. Литвиненко С.А., Ямницький В.М., Психотерапія дітей та підлітків: традиції та сучасні підходи. Психологія: реальність і перспективи. РДГУ, 2019. Вип. 12. С. 147-153; авторський внесок 50 %.
 8. Литвиненко С.А., Ямницький В.М. Психологічні особливості роботи з батьками в психотерапії дітей та підлітків. Психологія: реальність і перспективи. РДГУ, 2019. Вип. 12. С. 69-75.(авторський внесок 50%).
 9. Литвиненко С.А Феноменологія гри та ігрової діяльності: сучасні підходи. Освітній простір: науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Вип. 16. С. 174-181. Index Copernicus.
 10. Литвиненко С.А., Ямницький В.М. Становлення ігрової терапії в психоаналітичних школах А. Фрейд та М. Кляйн. Психологія реальність і перспективи. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 14. С. 130-135.
 11. Литвиненко С.А. Навчальна дисципліна «Виховання у вітчизняній та зарубіжній педагогіці» у підготовці докторів філософії: до питання термінології. Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи: зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 19 трав. 2021 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. С. 20-21.

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 1. Ковальова Н.О. Підготовка студентів до навчання дітей 6-7 років техніки читання: дис. …канд. пед.. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Н.О.Ковальова; Південноукраїнський держ. пед.. ун-тет ім..К.Д.Ушинського.- Одеса, 2000.
 2. Казанжи І.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи: дис. …канд. пед.. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / І. В. Казанжи; Південноукраїнський держ. пед.. ун-тет ім. К. Д. Ушинського.- Одеса, 2002.
 3. Павелків К.М. Формування рефлексивної культури у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів: дис. …канд. пед.. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / К.М. Павелків; Південноукраїнський держ. пед.. ун-тет ім. К.Д.Ушинського.- Одеса, 2011р.
 4. Шурин О.І . «Формування емпатійної культури майбутніх учителів початкових класів у фаховій підготовці», дис. …канд. пед.. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. /О.І.Шурин. Житомирський державний університет ім. І. Франка. – Житомир, 2014 р.
 5. Сидорчук Н. Л. Педагогічні умови формування рефлексивної культури майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки»: дис. …канд. пед.. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Н.Л.Сидорчук. Національний університет водного господарства та природокористування – Рівне, 2017 р.
 6. Шалівська Ю. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів: дис. …канд. пед.. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Ю. В. Шалівська. Рівненський державний гуманітарний університет (Рівне, 2018 р.).

Нагороди: У 1997-1999 рр. нагороджена стипендією Кабінету Міністрів України для молодих науковців, медаль К. Ушинського АПН України.

 Підвищення кваліфікації:

Рівненський інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти, сертифікат про стажування ПС № 02139765/1-20 «Інформаційні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін в сучасному освітньому просторі», від 02.01.2020 р.