Безкоровайна Ольга Володимирівна

Посада: завідувач кафедри методики викладання іноземних мов

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7144-9946

Scopus: https://www2.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?viewop=list_works&hl=uk&user=x3gIABYAA

Web of Science(WoS): http://apps.webofknowledge.com/WOSGeneralSearchinput.do?product=WOS&searchmode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=E1CvTTxmFbboj87M4U7&rurl=http%3A%2F%2Fapps.webofknowledge.com%2FWOSGeneralSearchinput.do%3Fproduct%3DWOS%26searchmode%3DGeneralSearch%26preferencesSaved%3D%26SID %3DE1CvTTxmFbboj87M4U7

Контакти: e-mail: olg2686@gmail.com 

Сфера наукових інтересів: теорія і методика виховання; інноваційні та проєктні технології, методика викладання іноземних мов в освітньому процесі ЗЗСО та ЗВО.

Біографія:

Народилася у м. Рівне. Закінчила спеціалізовану школу з поглибленим вивченням іноземних мов № 15  м. Рівне.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний педагогічний інститут. Диплом з відзнакою. 1992 р., російська мова та література, іноземна мова, вчитель російської мови та літератури; іноземної мови (англійської).

Навчалася в аспірантурі (1994–1997) за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та докторантурі (2006–2009) за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Стаж роботи:   33  роки.

Кар’єрний ріст.

Трудову діяльність розпочала у 1992 р. вчителькою англійської мови у Рівненській СШ № 27, наукову діяльність – у 1992 р. – викладачем Рівненського педагогічного інституту за сумісництвом. З 1997 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри.

Дисертаційні дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Виховання підлітків на ідеях миру в позакласній роботі» (1997 р.). 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Докторська дисертація на тему «Теоретико-методичні засади виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці» (2010 р.) 13.00.07 – теорія і методика виховання

Наукові та професійні досягнення:

Регіональний координатор миротворчих програм Рівненської області Українського руху «Педагоги за мир та взаєморозуміння» (1994 р.), керівник науково-дослідного студентського об’єднання «Миротворець» РДГУ (2001 р.). Відмінник освіти України (2003 р.).

Переможець конкурсу «Кращий куратор року – 2003».

Член спеціалізованих вчених рад: Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України зі спеціальностей 13.00.05 – соціальна педагогіка, 13.00.07 – теорія і методика виховання (Наказ Міністерства освіти і науки України 28.12.2019 р. № 1643); Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Наказ Міністерства освіти і науки України 22.07.2020 № 0946).

Брала участь у роботі спеціалізованих вчених рад РДГУ з правом прийняття до розгляду та проведення разових захистів дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Член редакційної колегії фахового збірника наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» (категорія Б), (Index Copernicus); фахового збірника наукових праць. РДГУ «Інноватика у вихованні» (категорія Б), (Index Copernicus), фахового журналу «Нова педагогічна думка» (категорія Б) (Index Copernicus).

Учасниця проєкту «Науковці України – еліта держави. Том III, запровадженого ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ЛОГОС УКРАЇНИ» (2014 р., м. Київ).

Учасниця міжнародного науково-дослідницького проєкту «Шкільний вчитель нового покоління» засновниками якого є Британська Рада спільно з Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 871 від 12.08.2015 р.).

Член організаційного комітету з підготовки та проведення регіональних (2015 р., 2016 р.) науково-практичних конференцій та Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Оптимізація процесу навчання іноземних мов у закладах вищої освіти гуманітарного та технічного напрямів» (2019 р.). 

Член проєктної групи з розробки освітньо-професійних програм магістра та бакалавра зі спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література); 014 Середня освіта (Українська мова і література (англійська)) Рівненського державного гуманітарного університету.

Стейкхолдер освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта / педагогіка. Кваліфікація: Доктор філософії; розробленої проєктною групою фахівців Інституту проблем виховання НАПН України.

Бере участь в роботі методичного об’єднання вчителів іноземної мови СпШ № 15 м. Рівного в межах реалізації науково-методичної теми: «Впровадження інноваційних технологій, моделей застосування оптимальних форм і методів роботи на  уроках іноземної мови в контексті компетентнісного підходу в умовах НУШ».

Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» філологічного факультету «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції учнів закладів загальної середньої освіти» з 2016 року й дотепер.

Керівник секції «Сучасні аспекти методики викладання іноземних мов у середній та вищій школі» щорічної звітної науково-практичної  конференції викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти РДГУ.

Науковий керівник науково-дослідної теми «Сучасні тенденції розвитку методики викладання іноземних мов в контексті діалогу культур». Державний реєстраційний номер 0117 U 006941.

Здійснює наукове керівництво здобувачем ступеня PhD.

Виступає офіційним опонентом дисертаційних досліджень.

Навчальні дисципліни, які викладає:

«Методика викладання іноземних мов».

«Методика викладання іноземних мов та перекладу».

«Методика викладання іноземних мов в старшій школі».

«Педагогічний моніторинг у системі іншомовної освіти».

«Інноваційні та проєктні технології в освітньо-виховному процесі ЗВО».

Автор понад 100 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Babiy Sergiy, Bezkorovaina, Olha,Маtviienko Olena, Petko Stanislav,Ternopilska Valentіna, Ruslana Soichuk,Stanislavchuk Natalii. Entrepreneurship model of professional development ofactuaries in Canada. // Journal of Entrepreneurship Education (JEI). USA. 2019. Vol: 22 Issue: 3. P.1−2. Print ISSN: 1098-8394. Online ISSN: 1528-2651. Indexed in SCIMAGO, SCOPUS, CiteFactor, DRJI, UGC, SIS.
 2. Bezkorovaina O., Kulyk O., Ovsiienko L., Pet'ko L., Soichuk R., Turchynova G., Stanislavchuk N. Entrepreneurship Education of Future Travel Managers. Journal of Entrepreneurship Education (JEI).USA. 2019. 22(6). Print ISSN: 1098-8394. Online ISSN: 1528-2651. Indexed in SCIMAGO, SCOPUS, CiteFactor, DRJI, UGC, SIS.
 3. Karpenko, L.; Chunytska, I.; Oliinyk, N.; Poprozman, N.; Bezkorovaina, O. Consideration of Risk Factors in Corporate Property Portfolio Management.  Risk and Financial Management. 2020, Vol. 13, 299 p. Pp 1-15.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Безкоровайна О.В. Виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці: монографія / О.В. Безкоровайна – Рівне: РДГУ, видавець Олег Зень, 2009. – 470 с.
 2. Technology of forming of humane orientation of junior schoolchildren / O. V. Bezkorovaina , G. S. Pavlyuk, // Innovative processes in education: сollective monograph. – Lodz, Poland: AMEETSp. Z o.o., 2017. – P. 16–25.
 3. Позааудиторна діяльність як важлива складова формування етичної компетентності студентів / О.В. Безкоровайна, Н.І. Станіславчук // Topical issues of pedagogy: сollective monograph. − Edizioni Magi, Roma, Italia, 2019. − P. 146−166.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Безкоровайна О.В. Інноваційна діяльність викладача іноземної мови: проблеми, теорії та практики / О.В. Безкоровайна // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:науковий збірник : наукові записки РДГУ. Випуск14(57), 2016. – С. 10-14.
 2. Безкоровайна О.В. Проблема виховання толерантної особистості в умовах полікультурності сучасного освітнього простору / О.В. Безкоровайна // Нова педагогічна думка, 2017. – № 1 (89).- С. 85-89.
 3. Безкоровайна О.В. Специфіка методики викладання іноземної мови (англійської) в початковій школі. /О.В. Безкоровайна, Г.С.Павлюк // Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. / упоряд. О.Б. Петренко: ред. кол.: О.Б. Петренко, Н.М. Гринькова, Т.С. Ціпан та ін. – Рівне: РДГУ, 2017. – С. 63-67.
 4. Безкоровайна О.  В.  Педагогічні засади формування духовних цінностей студентів в умовах закладу вищої освіти / О.В. Безкоровайна // Інтернаука. – № 1 (41). – 2018. – С. 17–21.
 5. Безкоровайна О.В. Інноваційні підходи до організації методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови (на прикладі спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний вчитель нового покоління») / О.В. Безкоровайна, Я.Б. Петрівський, //Нова педагогічна думка, 2018. – № 4. – С. 96-99.
 6. Безкоровайна О.В. Формування англомовних монологічних умінь в учнів початкових класів./ Безкоровайна О.В., Яковчук О.О.// Нова педагогічна думка, 2019. – №2(98). – С.139-142.
 7. Безкоровайна О. В. Психологічні та педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови для початкової школи / О.В.Безкоровайна, Г.С.Павлюк // Освітній простір України. – 2019. – №15. – С. 60-65.
 8. Bezkorovaina O. Formation of English language competence in reading on the upper degree of studying English in secondary education establishments / O. Bezkorovaina, T. Demchuk, // Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 9. (упоряд. О.Б.Петренко; ред.. кол.: О.Б.Петренко, Т.С.Ціпан, Н.М.Гринькова та ін. – Рівне, РДГУ, 2019. – С.58-63.
 9. Bezkorovaina О., Kolibek Y. Reading as a subject of scientific research/ O. Bezkorovaina, Y Kolibek // Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. Том 1 (упоряд. О.Б.Петренко; ред.. кол.: О.Б.Петренко, Т.С.Ціпан, Н.М.Гринькова та ін. – Рівне, РДГУ, 2020. – С.61-67.
 10. Bezkorovaina О., Dyshchakovska O. Interactive teaching methods in foreign language learning: theoretical analysis of the problem / O. Bezkorovaina, O Dyshchakovska // Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. Том 2 (упоряд. О.Б.Петренко; ред.. кол.: О.Б.Петренко, Т.С.Ціпан, Н.М.Гринькова та ін. – Рівне, РДГУ, 2020. – С.56-62.
 11. Безкоровайна О., Павлюк Г. Інноваційні технології дистанційного навчання іноземних мов у початковій школі. / Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 13. Том 1 (упоряд. О.Б.Петренко; ред.. кол.: О.Б.Петренко, Н.Б. Грицай, Т.С.Ціпан та ін. – Рівне, РДГУ, 2021. – С.73-80.
 12. Безкоровайна О., Сад О. Медіаресурси як засіб підвищення ефективності процесу формування іншомовних учнів початкових класів. Інноватика /у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 13. Том 2 (упоряд. О.Б.Петренко; ред.. кол.: О.Б.Петренко, Н.Б. Грицай, Т.С.Ціпан та ін. – Рівне, РДГУ, 2021. – С.35-42.

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Павлюк Г.С «Формування гуманної спрямованості молодших школярів в умовах малокомплектної школи». Умань, 2017. ДК № 045608.

Нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (посвідчення № 786, наказ МОН України № 396 від 28.09. 2003 р.); нагороджена медаллю, дипломами та грамотами президії українського руху «Педагоги за мир та взаєморозуміння» за плідну діяльність, велику організаційну роботу в регіоні щодо впровадження програми дій в межах декади ООН «За культуру Миру  та не насилля в інтересах дітей» (2004-2005 рр., 2008-2009 рр.); Грамота Інституту педагогіки АПН України за значний внесок у розроблення виховних систем закладів освіти м. Рівного (2008 р.); Почесна грамота ректорату РДГУ за багаторічну, сумлінну працю, вагомий досягнення у навчанні, науковій та виховній роботі, організацію проєкту спільно з Британською радою «Шкільний вчитель нового покоління» та з нагоди Дня працівника освіти (2016 р.); Почесна грамота обласної державної адміністрації за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм з нагоди 25-річчя факультету іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету (2017 р.); Почесна грамота Інституту проблем виховання НАПН України за багаторічну, плідну співпрацю, активну участь у підготовці та атестації наукових кадрів, як член спеціалізованої  вченої ради Інституту (2018 р.); Почесна грамота міського голови м. Рівного В. Хомка за багаторічну плідну наукову діяльність, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, проведення науково-практичних конференцій та з нагоди Дня науки (2019 р.).

Підвищення кваліфікації:

 1. Участь в методичних семінарах з професійної майстерності в межах проекту «Шкільний вчитель нового покоління»: Зимова школа (16.01-22.01 2016 року, м. Львів) та Літня школа (01.06-08.06 2016 року, м. Рахів Закарпатської області). Сертифікати участі.
 2. Підвищення кваліфікації на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації за програмою «Інноватика у викладанні романо-германських мов» у Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова (28.03-15.04 2016 р., м. Київ). Свідоцтво про підвищення кваліфікації.
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи GOOGLE MEET GOOGLE і CLASSROOM». Сертифікат ES № 5373\2020, від 22.03.2021 р. м. Люблін, Польща. 1,5 кредита ECTS (45 годин).
 4. Підвищення кваліфікації (міжнародне дистанційне стажування) в Університеті Марії Кюрі Склодовської (Польща) UMCS (Poland), гуманітарний факультет, Інститут англійської філології (04.02-04.05 2021 р.) (180 годин). Сертифікат №0103/04.05.2021.