Купчак Світлана Богданівна

Email

cwitlana1977@ukr.net

kupchak.svitlana@rshu.edu.ua

ORCID

0000-0002-3620-6620

Рік вступу

2017

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (вечірня)

Тема дисертаційного дослідження

Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування проєктної технології у професійній діяльності.

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Грицай Наталія Богданівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету

Статті:

Купчак С. Б. Особливості реалізації проектної технології навчання у початковій школі. Науковий часопис Національного Педагогічного Університету Імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 63: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 95–98. (Фахове видання)

– Купчак С.Б. Значення проектної технології у підготовці майбутніх учителів початкової школи. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Одеса, 2019. Випуск 12. Том 2. С. 135-138. (Фахове видання, Index Copernicus)

– Грицай Н. Б. Купчак С. Б. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування проектної технології. Балканско научно образование. 2019. Том 3. № 2(4). Пловдив, България. С. 25–27. (OAJI (Open Academic Journals Index), EBSCO, GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUSEUROPA, RОAR (Registry of Open Access Repositories), GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS NORGENSD, Index Copernicus International, ISSUU, EMBASE, Google Scholar, Kiberlelinka)

– Купчак С. Б. Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування проєктної технології. Витоки педагогічної майстерності: науковий журнал. Полтава, 2020. Випуск 25 С. 128-132. (Фахове видання, Index Copernicus)

 Тези доповідей:

Грицай Н. Б., Купчак С. Б. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації проектної технології у навчанні природознавства. Професійна педагогічна освіта: теорія, досвід, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Рівне, 26–27 жовтня 2017 року). Рівне: О. Зень, 2017. С. 23–25.

Купчак С. Б. Сутність і значення проектної технології у сучасній початковій школі. Сучасний вчитель початкової школи: актуальні тенденції та пріоритети: матеріали ІV науково-практичної Інтернет-конференції (м. Рівне, 28 листопада 2017 р.). Рівне, 2017. С. 185–188.   

– Купчак С. Б. Використання проектної технології у практиці роботи вчителів початкової школи. Сучасний вчитель початкової школи: проблеми і перспективи в контексті освітньої реформи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Рівне, 29 березня 2019 р.). Рівне, 2019. С.59-61

-Купчак С.Б. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування проектної технології. Сучасний вчитель початкової школи: досвід, пошуки та перспективи: матеріали Регіональної науково-практичної інтернет-конференції (м. Рівне, 27 листопада 2019 р.). Рівне, 2019. С. 210-212

– Купчак С.Б. Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації  проектної технології. Звітно-наукова конференція викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти за 2019 рік. (Рівне 14-15 травня 2020р.) Рівне, 2020.

– Купчак С.Б. Організація проектної діяльності учнів початкової школи у природничому середовищі. «Педагогічна толерантність як складова професіограми учителя (Актуалізація ідей В.О. Сухомлинського)» Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Миколаїв, 25 вересня 2020р.) Миколаїв, 2020.

 Участь у коференціях:

  • Всеукраїнська науково-практична інтернет–конференція «Професійна педагогічна освіта: теорія, досвід, перспективи», м. Рівне, 26–27 жовтня 2017 року
  • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний вчитель початкової школи: Європейський вимір», м. Рівне, 28 листопада 2017 року.
  • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний вчитель початкової школи: проблеми і перспективи в контексті освітньої реформи», м. Рівне, 29 березня 2019 року.
  • Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний вчитель початкової школи: досвід, пошуки та перспективи», м. Рівне, 27 листопада 2019 року.
  • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти за 2019 рік, 14-15 травня 2020р
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна толерантність як складова професіограми учителя (Актуалізація ідей В.О. Сухомлинського)», м. Миколаїв 25 вересня 2020р.