Петрушко Юлія Олександрівна

E-mail

mosievuch007@ukr.net

petrushko.yulia@rshu.edu.ua

ORCID

0000-0001-7752-5938

Рік вступу

2015

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (денна)

Тема дисертаційного дослідження

Розвиток домашньої освіти на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.

Статті:

 – Мосієвич Ю. О. Прогресивні тенденції розвитку польської освіти Волинської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2016. Випуск 13 (56). Частина 2. С. 54-57. (Фахове видання)

Петрушко Ю. О. Нормативно-правове забезпечення вітчизняної домашньої освіти у другій половині ХІХ ст. (на основі аналізу «Положення про домашніх наставників і вчителів» 1834 р.) Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 13. Рівне: РДГУ, 2021. С.253-261. (Фахове видання, Copernicus).

Тези доповідей:

– Мосієвич Ю. О. Роль церковних православних братств Волинської губернії у розвитку освіти другої половини ХІХ ст. Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Херсон. 2016. С. 61 – 64.

– Мосієвич Ю. О. Тенденції розвитку освіти національних меншин Волинської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі. К., Переяслав-Хмельницький. 2016. С. 18 – 21.

– Петрушко Ю. О. Правові основи діяльності навчальних закладів Волинської губернії другої половини ХІХ ст. Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: НО «Відкрите суспільство». 2017.  С. 52 – 56.

– Петрушко Ю. О. Особливості розвитку початкових шкіл у системі освіти Волинської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців. Рівне: РДГУ. 2020. С. 187 – 188

– Петрушко Ю. О. Використання історико-педагогічних дослідницьких підходів при вивченні феномена домашньої освіти в історії педагогіки. Дослідницькі підходи до основних історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій: зб. матеріалів V Всеукраїнського наук.-методол. семінару з історії освіти. 2020. С. 40.

– Петрушко Ю. О. Гувернерство у системі домашньої освіти Волині другої половини ХІХ ст. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: МЦНіД. 2021. С. 28 – 29.

Петрушко Ю. О. Трактування поняття «домашня освіта» у історико-педагогічній науці. Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи: зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 19 трав.2021 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. С. 61.

Участь у конференціях:

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура як феномен сучасного глобалізованого суспільства» (12-13 листопада 2015 р.) у Рівненському державному гуманітарному університеті. Тема доповіді: «Розвиток музейної справи на Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.»;

– Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті», яка проходила 26 – 27 лютого 2016 р. у Херсонському державному університеті. Тема доповіді: «Роль церковних православних братств Волинської губернії у розвитку освіти другої половини ХІХ ст.»;

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення і розвиток особистості людини як суб’єкта власного життя», 10-11 березня 2016 р. Рівненський державний гуманітарний університет. Тема доповіді: «Прогресивні тенденції розвитку польської освіти Волинської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.»;

– Звітна наукова конференція викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Рівненського державного гуманітарного університету за 2015 рік, 24-25 березня 2016 р. Тема доповіді: «Загальна характеристика розвитку освіти Волинської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.»;

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі: до 25-річчя відновлення державної незалежності України» (20-21 травня 2016 р., Київ – Переяслав-Хмельницький). Тема доповіді: «Тенденції розвитку освіти національних меншин Волинської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.»;

– Міжнародна науково-практична конференція «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень» (17 – 18 лютого 2017 р., м. Дніпро). Тема доповіді: «Правові основи діяльності навчальних закладів Волинської губернії другої половини ХІХ ст.»;

– Звітна наукова конференція викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти за 2019 рік РДГУ (14 – 15 травня, м. Рівне). Тема доповіді: «Роль педагогічних часописів у розвитку освіти Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)»;

– ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Наука,освіта, суспільство очима молодих» (РДГУ, 26 травня 2020 р.). Тема доповіді: «Особливості розвитку початкових шкіл у системі освіти Волинської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.»;

– Науково-методологічний семінар з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій» (21 жовтня 2020 р., м. Київ). Тема доповіді: «Використання історико-педагогічних дослідницьких підходів при вивченні феномена домашньої освіти в історії педагогіки»;

– VI Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» (9-10 березня 2021 р., м. Київ). Тема доповіді: «Гувернерство у системі домашньої освіти Волині другої половини ХІХ ст.»;

– Звітна наукова конференція викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти за 2020 рік РДГУ (13-14 травня 2021 р., м. Рівне). Тема доповіді: «Місце і роль домашніх наставників і вчителів в освітній сфері Волинської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.»;

– VI Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи» (19 травня 2021 р., м. Київ).