Коваль Катерина Юріївна

E-mail

kateryna.koval@rshu.edu.ua

ORCID

0000-0002-8139-1941

Рік вступу

2019

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання: очна (вечірня)

Тема дисертаційного дослідження

Соціально-педагогічні умови полікультурного виховання дітей у будинках сімейного типу

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

Статті:

Коваль К.Ю. Становлення дитячого будинку сімейного типу як освітнього феномену. Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал.№2(106),Рівне 2021. С. 88-94

Досягнення: Член «Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського», посвідчення №63 від 15 червня 2021 р.

Тези доповідей:

 • Коваль К. Ю. Реалізація інклюзивного виховання в умовах дитячого будинку сімейного типу. Профорієнтація серед учнівської молоді в умовах інклюзивної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 14 квітня 2020 р.) / [ред. кол. : Кравченко О. О. та ін.]. Умань : ВІЗАВІ, 2021. С. 52-53.
 • Коваль К. Ю. Педагогічні особливості підготовки батьків-вихователів до створення та діяльності дитячих будинків сімейного типу. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Хмельницький, 22 квітня 2021) / [ред. колегія: Є. М. Потапчук (голов. ред.), В. К. Гаврилькевич, Л. О. Подкоритова] ; М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. психол. та педагог. [та ін.]. – Хмельницький : Кафедра психології та педагогіки ХНУ, 2021. С. 39-40.
 • Коваль К. Ю. Процес соціалізації дітей-сиріт та дітей без батьківських прав у дитячих будинках сімейного типу. Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (Умань, 22 квітня 2021 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань: Візаві, 2021. С.44-46.
 • Коваль К. Ю. «Змістове наповнення поняття «полікультурне виховання»: компаративний аналіз. Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи: зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 19 трав. 2021 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2021. С.54-55.

Участь у конференціях:

 • ІІ регіональна науково-практична конференція «Виховання особистості вконтексті реформування української школи і розвитку педагогічної науки (пам’яті професора С.Г. Карпенчук)» Тема доповіді: «Роль філософії освіти в реформуванні освітньо-виховного простору України: актуалізація ідей С.Г. Карпенчук»
 • Всеукраїнський круглий стіл «Церква, історик, епоха» Тема доповіді: «Роль полікультурного виховання у духовності суспільства»
 • Всеукраїнський круглий стіл «Педагогіка серця у вимірах ХХІ століття» Тема доповіді «Особливості створення соціальних умов для дітей сиріт в прийомних сім’ях»
 • І міжнародна конференція пам’яті професора Володимира Костіва «Соціокольтурулогічні та психолого-педагогічні аспекти становлення особистості в сучасному суспільстві: тенденції і перспективи» Тема доповіді: «Особливості взаємовідносин батьків і дітей в полікультурних прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу»
 • ІХ Міжнародна наукова конференція (заочна) «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» Тема доповіді: «Історико-педагогічний аналіз полікультурних ідей»
 • ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії»Тема доповіді: «Педагогічні аспекти формування полікультурного виховання»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного освітнього простору: досвід, тенденції, проблеми». Тема доповіді: «Особливості патріотичного виховання у будинках сімейного типу»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна парадигма неперервності розвитку вищої школи в умовах трансформації освітнього простору» Тема доповіді: « Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в дитячих будинках сімейного типу»
 • Звітна наукова конференція Рівненського державного гуманітарного університету Тема доповіді: « Дитячі будинки сімейного типу як особлива форма сімейного виховання»
 • ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальна особливість в гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» Тема доповіді: «Гендерний аспект полікультурного виховання дітей у будинках сімейного типу»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Профорієнтація серед учнівської молоді в умовах інклюзивної освіти. ( Умань. 15 квітня 2021.).
 • ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (Хмельницький, 22 квітня 2021).
 • Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Про соціальну особистість в гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 22 квітня 2021).
 • Звітна науково-практична конференція Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, 13-14 травня 2021). Тема доповіді «Полікультурне виховання: принципи та понятійно-термінологічні визначення»
 • Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Поняттійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія та сучасні підходи» (Київ, 19 травня 2021).
 • ІХ Міжнародні і ХХVІІІ Всеукраїнські педагогічні читання “Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства”, 24 вересня 2021 р., м. Ужгород.
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити, освітні тренди», м. Київ, 27 жовтня 2021 р.

 • ІІ Міжнародна наукова конференція «Турбота про розвиток і безпеку дитини – соціально-правові аспекти», м. Рівне, 19 листопада 2021 р.